ANUNȚ DE LICITAȚII PUBLICE

30.12.2019

Subscrisa, Școala Gimnazială Sarichioi, cu sediul în loc. Sarichioi, număul 484A, cod poștal 827190, comuna Sarichioi, jud. Tulcea, telefon/fax 0240 563532, având C.I.F. 19005262, reprezentată legal prin director, prof. Pavlov Natalia, anunță arendarea prin licitație publică deschisă a următoarelor terenuri din extravilan, din domeniul privat al Școlii Gimnaziale Sarichioi:

 

Nr.

crt.

 

Localizare teren

(tarla, parcele, nr.)

Extravilan sat Suprafața

teren (ha)

Preț de pornire la licitație Stadiul licitației publice
1.

 

T 25,

P A137

Ceamurlia de Jos 10,00 800 lei/ha/an

(8000 lei/suprafață totală/an)

I etapă a  licitației deschise
2. T 45,

P 813(lot1)

Zebil 1,00 800 lei/ha/an I etapă a  licitației deschise
3. T 45,

P 813(lot2)

Zebil 6,00 800 lei/ha/an (4800lei / suprafața totală/an) I etapă a  licitației deschise

 

Documentațiile de atribuire pentru fiecare licitație publică se pot obține de la secretariatul Școlii Gimnaziale Sarichioi, la adresa din antet, iar costul documentației este de 50 lei/set și se achită la Casieria Școlii Gimnaziale Sarichioi sau în contul RO62TREZ64521E365000XXXX, deschis la Trezoreria Babadag.

 

Nr.

crt.

Termen limită

solicitare clarificări

Data și ora limita

depunere oferte

Data si ora ținerii ședinței

publice de deschidere a ofertelor

1. 22.01.2020 28.01.2020, 09:00 28.01.2020, 10:30

 

Ofertele se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale Sarichioi într-un un plic sigilat în ordinea sosirii.

În cazul în care vreuna dintre licitații se va amâna, revoca sau anula, se va organiza o nouă licitație în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la amânarea, revocarea sau anularea după caz, a primei licitații. Dacă nici cea de-a doua licitație nu este adjudecată, se va recurge la negociere directă în termen de maxim 60 zile de la amânarea, revocarea sau anularea acestei din urmă licitații, în fiecare caz urmând a fi republicat anunțul de licitație.

Data transmiterii prezentului anunț de licitație spre publicare în ziare este 24.12.2019, iar data afișării la sediul instituției este 24.12.2019.

Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute este Tribunalul Tulcea.

 

Director,

Prof. Pavlov Natalia