COMUNA OSTROV , JUDETUL TULCEA

NR.1540  din 20 SEPTEMBRIE 2018

ANUNȚ PREALABIL PRIVIND AFIȘAREA PUBLICĂ A DOCUMENTELOR  TEHNICE ALE CADASTRULUI

Denumire județ TULCEA, Denumire UAT OSTROV,  Sector cadastral 3

                  Unitatea administrativ – teritorială OSTROV, din județul TULCEA anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 3, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării 25.09.2018

Data de sfârșit a afișării 23.11.2018

Adresa locului afișării publice SALA DE OFICIERI , PRIMARIA OSTROV , JUDETUL TULCEA

Repere pentru identificarea locației OSTROV ,STR. SCOLII NR.6 CP 827175 OSTROV , JUDETUL TULCEA  TEL-0240/577336 FAX.0240/577488.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/.

 

 PRIMAR,

ONEA NICOLAE