“R.A. ADMINISTRAŢIA ZONEI LIBERE SULINA organizează licitaţie publică pentru concesionare imobil “clădire cantină + teren aferent”, pentru o perioadă de maximum 25 ani.

Licitaţia va avea loc în data de 27.08.2019, ora 15.00, la sediul R.A. Administraţia Zonei Libere Sulina, str. I nr. 202, localitatea Sulina, judeţul Tulcea.

Solicitantii vor depune la sediul R.A. Administratia Zonei Libere Sulina, cererea de participare, care va cuprinde:

– numele/ denumirea solicitantului;

– adresa / sediul, nr. telefon/ fax/e-mail;

– obiectul pe care doreşte sa îl concesioneze;

– activităţile pe care doreşte sa le desfăşoare;

– durata de timp pentru care solicită concesionarea.

Termenul limită pentru depunerea cererilor este 06.08.2019

Pentru informaţii suplimentare va rugăm sa ne contactaţi la sediul R.A. Administraţia Zonei Libere Sulina, 825400 Sulina, jud.Tulcea, str. I nr. 202, tel. 0787710631, fax: 0240/543650, e-mail: office@azlsulina.ro.

 

GRAFIC LICITATIE CONCESIONARE 

INCEPAND DIN 26.07.2019 SE DEPUN CERERILE DE PARTICIPARE

(In termen de 21 de zile calendaristice de la data publicarii anuntului, solicitantii vor depune la sediul Administratiei Zonei Libere Sulina cererile de participare care vor cuprinde urmatoarele date: numele/denumirea solicitantului, adresa/sediul, obiectul pe care doreste sa il concesioneze, activitatile pe care doreste sa le desfasoare, precum si durata concesiunii.)

06.08.2019 – TERMEN LIMITA PTR. DEPUNERE CERERE PARTICIPARE LA LICITATIE

(solicitantii vor depune la sediul Administratiei Zonei Libere Sulina cererile de participare care vor cuprinde urmatoarele date: numele/denumirea solicitantului, adresa/sediul, obiectul pe care doreste sa il concesioneze, activitatile pe care doreste sa le desfasoare, precum si durata concesiunii.)

07 – 08.08.2019 – directorul general analizeaza cererile si se transmite raspuns admis/respins

(Cererile de participare la licitatia de concesionare se analizeaza de catre directorul general al administratiei zonei libere in termen de doua zile lucratoare de la data stabilita a fi ultima zi de primire a acestor cereri, care desemneaza ofertantii admisi pentru depunerea documentatiei de licitatie pe baza urmatoarelor criterii de preselectie:

 1. a) suprafata bunului proprietate publica sau privata a statului;
 2. b) activitatea pentru care este destinata respectiva suprafata;
 3. c) durata concesiunii. )

08.08.2019 – Candidatilor li se va comunica de catre Administratia Zonei Libere Sulina rezultatul analizei cererilor, iar candidatilor care nu sunt admisi li se vor transmite, in scris, motivele care au stat la baza respingerii cererilor de participare.

Din 12.08.2019 se pune la dispozitia solicitantilor documentatia de participare la licitatie

( In termen de maximum doua zile lucratoare de la data comunicarii admiterii cererilor, Administratia Zonei Libere Sulina va pune la dispozitie solicitantilor, contra cost, intreaga documentatie de licitatie compusa din:

 1. a) regulamentul de organizare si desfasurare a licitatiei(Anexa nr. 1);
 2. b) regulamentul de desfasurare a activitatilor in zona libera. Acest regulament nu este necesar pentru activitatile desfasurate in afara zonei libere;
 3. c) chestionarul de participare la licitatia de concesionare(Anexa nr. 2);
 4. d) caietul de sarcini al obiectului licitatiei(Anexa nr. 3);
 5. e) criteriile de evaluare(Anexa nr. 4);
 6. f) formularul ofertei de pret(Anexa nr. 5);
 7. g) precizari referitoare la valoarea minima de incepere a licitatiei aferenta obiectivului concesionat, taxa de participare si valoarea garantiei de participare la licitatie si alte instructiuni(Anexa nr. 6);
 8. h) continutul cadru al contractului de concesiune(Anexa nr. 7).)

22.08.2019 – TERMEN LIMITA PENTRU DEPUNEREA OFERTEI TEHNICE

(Ofertele se redacteaza in limba romana.

Art. 28. – (1) In baza solicitarilor din chestionarul de participare si a prevederilor din caietul de sarcini, fiecare candidat selectat va completa in mod corespunzator oferta tehnica, pe care o va depune in plic sigilat, direct sau printr-un reprezentant imputernicit, la sediul Administratiei Zonei Libere Sulina cu cel putin doua zile lucratoare inainte de data organizarii licitatiei de concesionare. Dupa aceasta data Administratia Zonei Libere Sulina nu mai accepta depunerea nici unei oferte tehnice.

(2) Oferta tehnica trebuie sa cuprinda toate documentele solicitate in chestionarul de participare si toate conditiile prevazute in caietul de sarcini, precum si alte obligatii pe care ofertantul si le asuma in cazul in care va castiga licitatia.

(3) Fiecare ofertant va depune odata cu oferta tehnica urmatoarele documente:

 1. a) copia ordinului de plata a garantiei de participare la licitatia de concesionare, la banca la care Administratia Zonei Libere Sulina are deschis cont, conform art.1;
 2. b) copia ordinului de plata a taxei de participare, cu viza bancii;
 3. c) copia facturii si dovada achitarii contravalorii documentatiei de licitatie pentru fiecare obiectiv.
 4. d) imputernicire pentru reprezentantul ofertantului.

(4) Oferta tehnica nu trebuie sa contina modificari, stersaturi sau adaugiri.

(5) Oferta trebuie sa fie ferma, sa aiba caracter definitiv si obligatoriu asupra continutului documentatiei pe care o alcatuieste.

(6) Comisia de evaluare poate descalifica orice ofertant care nu indeplineste, prin oferta prezentata, una sau mai multe cerinte din documentele solicitate, din instructiunile pentru ofertanti si din conditiile de calificare.)

23 – 26.08.2019 – COMISIA DE EVALUARE ANALIZEAZA OFERTELE TEHNICE

(Art. 32. – (1) In perioada de doua zile lucratoare ramasa pana la data licitatiei, comisia de evaluare se intruneste pentru analizarea si evaluarea fiecarei oferte tehnice depuse, in baza criteriilor de evaluare incluse in continutul documentatiei de licitatie.

(2) Deschiderea ofertelor tehnice in vederea analizarii si evaluarii se va face numai daca sunt depuse, in termenul prevazut la art. 28 alin. (1), cel putin doua oferte pentru obiectul licitatiei.

Art. 33. – (1) In cazul in care un singur ofertant a depus documentele de participare la licitatie in termen, se procedeaza la amanarea licitatiei cu doua zile lucratoare.

(2) Daca si dupa acest termen se prezinta tot un singur ofertant, atunci se trece la evaluarea ofertei tehnice depuse.

(3) Atunci cand oferta tehnica si cea financiara corespund cerintelor solicitate prin caietul de sarcini se poate trece la negocierea si semnarea contractului de concesiune.)

27 – 28.08.2019 COMISIA DE EVALUARE ANALIZEAZA OFERTELE TEHNICE (daca exista un singur ofertant)

 27.08.2019 – DATA LICITATIE, ORA 15.00(daca se prezinta minim 2 participanti)

(Oferta financiara se prezinta comisiei de evaluare de catre fiecare ofertant, in plic sigilat, in ziua si la ora stabilite pentru licitatia de concesionare.)

29.08.2019 – DATA LICITATIE AMANATA,ORA 15.00 (DACA S-A PRIMIT O SINGURA OFERTA)

( Atunci cand oferta tehnica si cea financiara corespund cerintelor solicitate prin caietul de sarcini se poate trece la negocierea si semnarea contractului de concesiune.

Art. 34. – Prevederile alin. (2) si (3) ale art. 33 sunt aplicabile si in cazul in care pentru obiectul licitatiei de concesionare nu au fost depuse oferte la primul termen al licitatiei.)

Art. 35. – In situatia in care nici dupa amanarea licitatiei prevazute la art. 33 alin. (1) nu se depune nici o oferta, comisia de licitatie va intocmi un proces-verbal de anulare a procedurii de licitatie.

Art. 37. – (1) Dupa evaluarea ofertelor depuse, comisia intocmeste un proces-verbal de evaluare a ofertelor si stabileste castigatorul/castigatorii licitatiei de concesionare in baza criteriilor de evaluare solicitate prin documentele de licitatie.

(2) Ofertantilor li se va comunica de catre Administratia Zonei Libere Sulina, in termen de 24 de ore de la finalizarea procesului-verbal, rezultatul procedurii de licitatie. – 02.09.2019

03.09.2019 – TERMEN PENTRU DEPUNEREA CONTESTATIILOR

04.09.2019 – TERMEN PENTRU TRANSMITEREA RASPUNSULUI

TUTUROR PARTICIPANTILOR

DATA DE INTOCMIRE A PROCESULUI VERBAL DE

VALIDARE A LICITATIE

(Art. 38. – (1) Contestatiile ofertantilor necastigatori vor fi depuse la sediul Administratiei Zonei Libere Sulina in termen de 24 de ore de la data comunicarii rezultatului procedurii. Comisia de evaluare va analiza, in cel mult 24 de ore de la data depunerii fiecarei contestatii, contestatiile depuse si va formula si va inainta raspunsul Administratiei Zonei Libere Sulina, aceasta avand obligatia sa il notifice in termen de 24 de ore tuturor ofertantilor.

(2) In cazul in care contestatia/contestatiile sunt nefondate, comisia va intocmi procesul-verbal de validare a licitatiei de concesionare si il va inainta Administratiei Zonei Libere, care poate trece la negocierea si semnarea contractelor de concesiune cu ofertantii declarati castigatori, in maximum 10 zile lucratoare calculate incepand cu ziua imediat urmatoare datei la care li s-a comunicat ofertantilor procesul-verbal de validare a licitatiei de concesionare.

(3) In cazul in care contestatia/contestatiile sunt fondate, concedentul va anula procedura de licitatie pentru obiectul asupra caruia s-a facut contestatia si va notifica aceasta tuturor ofertantilor interesati. )

14.09.2019 – TERMEN LIMITA PENTRU SEMNAREA CONTRACTULUI