Potrivit unui raport al Casei de Asigurări de Sănătate întocmit la nouă luni privind consumul de medicamente, în judeţul Tulcea la data de 30 septembrie 2018, pe listele medicilor de familie se aflau 208.493 de persoane, din care 162.261 de persoane aveau calitatea de asigurat al sistemului de asigurări sociale de sănătate. În perioada 01.01.2018 – 30.09.2018, aproximativ 50% din persoanele asigurate (76.602 persoane) au beneficiat de un număr de 361.140 prescripții medicale. Consumul total de medicamente la nivelul CAS Tulcea aferent perioadei 01.01.2018-30.09.2018 a fost de 36.454.939,51 lei, cu următoarea defalcare pe sublistele de compensare: – sublista A – 5.857.874,01 lei – sublista B – 9.100.027,45 lei – sublista C – secțiunea C1 – 8.523.061,04 lei – sublista C – secțiunea C2 – 11.325.016,54 lei – sublista C – secțiunea C3 – 660.270,93 lei – sublista D – 988.689,54 lei Categoriile de asigurați care au beneficiat de aceste medicamente au fost, in ordine: – pensionari – -14.658,484,95 lei – persoane cu handicap – 9.448. 572,50 lei – salariați – 3.942.304,68 lei – copii 0-18 ani – 3.339.407,00 lei – beneficiari PNS – 1.313.545,25 lei – co-asigurați – 1.088.982,07 lei – beneficiari legi speciale – 683.990,64 lei – asiguraţi plată directă – 633.280,11 lei – lista B 90% (pens ionari cu venituri sub 990 lei/lună) – 528. 830,35 lei – persoane persecutate din motive politice – 291.159,11 lei – ajutor social – 224.853,40 lei – elev/ucenic/student (18-26 ani) – 81.086,20 lei – alte categorii – 69.743,59 lei – indemnizaţie şomaj – 64.153,12 lei – gravidă/lehuză – 53.756,70 lei – veterani de razboi – 12.900,54 lei – liber profesioniști – 11.284,09 lei – revolutionari/eroi/martiri – 6.983, 12 lei – beneficiari ai formularelor europene – 1.569,46 lei – personal contractual -52,63 lei.

Compensarea preţului medicamentelor

Procentul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista A este de 90% din preţul de referinţă, a celor din sublista B este de 50% din preţul de referinţă, a celor din sublista C este de 100% din preţul de referinţă pentru secţiunile C1 şi C3, iar a celor din sublista D este de 20% din preţul de referinţă. Pentru pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 990 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, cuantumul de compensare a medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublista B este de 90% din preţul de referinţă, din care 50% se suportă din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi 40% din transferuri din bugetul Ministerului Sănătăţii către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pentru prescripţiile a căror contravaloare la nivelul preţului de referinţă/prescripţie este de până la 330 lei pe lună. Medicamentele corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C, care se eliberează prin farmaciile cu circuit deschis în cadrul programelor naţionale de sănătate, se suportă la nivelul preţului de decontare. Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în sublistele A, B, secţiunile C1 şi C3 din sublista C şi sublista D se realizează în conformitate cu prevederile Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia. Prescrierea, eliberarea şi decontarea medicamentelor corespunzătoare denumirilor comune internaţionale prevăzute în secţiunea C2 din sublista C se realizează în conformitate cu legislaţia în domeniul programelor naţionale de sănătate. Prescrierea medicamentelor se face cu respectarea protocoalelor terapeutice, elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui CNAS, iar pentru medicamentele care nu au protocol terapeutic, prescrierea se face cu respectarea indicaţiilor, dozelor şi contraindicaţiilor din rezumatul caracteristicilor produsului în limita competenţei medicului prescriptor.

Restricţii la prescripţia medicamentelor

Medicii prescriu medicamentele sub forma denumirii comune internaţionale – DCI, iar în cazuri justificate medical, precum şi în cazul produselor biologice şi al medicamentelor ce fac obiectul contractelor cost-volum/cost-volumrezultat prescrierea se face pe denumirea comercială, cu precizarea pe prescripţie şi a denumirii comune internaţionale – DCI corespunzătoare. Cu excepţia cazurilor în care medicul recomandă o anumită denumire comercială, recomandarea farmacistului pentru denumirile comerciale aferente DCI prescrise de medic se face în ordinea crescătoare a preţului, începând cu medicamentul cel mai ieftin din cadrul DCI respective. Pentru bolile cronice, medicii pot prescrie unui asigurat medicamente cu şi fără contribuţie personală, cu respectarea următoarelor condiţii: a) pentru sublistele A, B şi D – o prescripţie/mai multe prescripţii lunar, care să nu depăşească cumulativ 7 medicamente diferite pe toate prescripţiile aferente unei luni. Valoarea totală a medicamentelor din sublista B, calculată la nivelul preţului de referinţă, este de până la 330 lei pe lună; b) în situaţia în care într-o lună se prescrie un medicament din sublista B notat cu #, cu o valoare maximă a tratamentului pe o lună, calculată la nivelul preţului de referinţă, mai mare de 330 lei, nu se mai prescriu în luna respectivă şi alte medicamente din sublista B; c) pentru pensionarii cu venituri din pensii şi indemnizaţie socială pentru pensionari, de până la 990 lei/lună inclusiv, indiferent dacă realizează sau nu alte venituri, nu sunt aplicabile reglementările de la lit. a) şi b); aceştia pot beneficia de o prescripţie/mai multe prescripţii lunar, care să nu depăşească cumulativ 7 medicamente din sublistele A, B şi D; în această situaţie, pentru maximum 3 medicamente din sublista B a cărei contravaloare la nivelul preţului de referinţă este de până la 330 lei pe lună/prescripţie se întocmeşte o singură prescripţie distinctă cu compensare 90% din preţul de referinţă; d) pentru sublista C secţiunea C1 – pe fiecare cod de boală, o singură prescripţie/maximum două prescripţii lunar, cu maximum 3 medicamente; e) pentru sublista C secţiunea C – o singură prescripţie lunar, cu maximum 4 medicamente. Prin excepţie, în cazul medicamentelor prevăzute în tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, cu modificările şi completările ulterioare, se pot emite pentru acelaşi asigurat mai multe prescripţii, conform reglementărilor legale în vigoare. Casele de asigurări de sănătate sunt obligate să aducă la cunoştinţa furnizorilor de servicii medicale cazurile în care nu au fost respectate prevederile lit. a), precum şi cazurile în care s-a eliberat o prescripţie medicală/maximum două prescripţii pe lună pentru fiecare cod de boală, pentru medicamentele cuprinse în sublista C secţiunea C1, şi mai mult de o prescripţie medicală pe lună, pentru medicamentele cuprinse în sublista C secţiunea C3; în această situaţie, asiguraţii respectivi nu mai beneficiază de o altă prescripţie medicală pentru perioada acoperită cu medicamentele eliberate suplimentar, cu excepţia medicamentelor prevăzute în tabelul II din anexa la Legea nr. 339/2005.