Prin prezenta, vă invităm să luați parte la seminarul de bune practici în domeniul calității, dezvoltării durabilă și egalitatii de sanse, organizat în cadrul proiectului ,, Dezvoltarea calității serviciilor în administrația publică locala” Cod MySMIS 119289, Cod SIPOCA 484, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2:Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv specific 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, inclusiv dezvoltarea abilităților personalului din autoritatea publică locală.

 Scopul  proiectului are în vedere  implementarea unitară a managementului calității și performanței în Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea prin îmbunătățirea capacității administrative a instituției și a structurilor aflate în subordine, coordonare și subautoritate, pentru a răspunde măsurilor prevăzute în Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014 – 2020, în conformitate cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016- 2020.

 Obiectivul general al proiectului vizează  creșterea calității serviciilor publice furnizate de către autoritate cetățenilor prin consolidarea/îmbunătățirea sistemului de management al calității și performanță în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, inclusiv dezvoltarea abilităților personalului din autoritatea publică locală.

 Tema seminarului: Managementul calității serviciilor, dezvoltării durabile și egalității de șanse – concepte europene pentru o administrație publica modernă.

În cadrul seminariilor vor fi  abordate  aspecte relevante privind calitatea serviciilor  la nivelul administratiei publice locale in efortul comun de identificare, cunoaștere, documentare și  modernizare a acestora.

În cadrul evenimentului, vor fi prezentate și teme precum importanța protecției mediului,  schimbările climatice și promovarea egalitații de sanse. Scopul proiectului este de a schimba perspective cetațenilor – ca beneficiari ai serviciilor administratiei publice locale, cu privire la actyivitatea depusă la o primarie, pe de o parte, si in acelasitimp se dorește îmbunatatirea sistemului de management al calitații la nivelul autorității publice locale prin atingerea obiectivelor propuse prin proiect .

Evenimentul propus a avea loc pe data de 05.11.2019, sala de sedinte a Primariei Municipiului Tulcea din strada Pacii nr. 20, incepand cu ora 900.

Pentru mai multe informații despre proiect vă invităm să accesați pagina proiectului www.isoprimariatulcea.ro.

Vă rugăm să confirmați participarea dumneavoastră la eveniment la adresa de e-mail: proiecte@primaria-tulcea.ro, sau la numărul de telefon  0240 515 760  și/sau  0240 511 440 /240.

  

     PRIMAR,

Dr. Ing. Constantin HOGEA