Consiliul Județean Tulcea a aprobat în ședință extraordinară constituirea dreptului de administrare în favoarea Consiliului Local al oraşului Isaccea, asupra unui sector din drumul judeţean DJ229T – tronson intravilan situat in oraşul Isaccea, județul Tulcea, cuprins intre  km 0+000 și km 1+990, respectiv strada Câmpia Libertății, spre Cetatea Noviodunum.

Motivația este legată de faptul că, prin două adrese din lunile iulie, respectiv septembrie, Primăria orașului Isaccea ne aduce la cunoștință intenția de depunere a unei cereri de finanțare de către unitatea administrativ teritorială Isaccea pe Programul Operațional Regional, operațiunea Iluminat public. În prevederile impuse de ghidul solicitantului se cere ca UAT Isaccea să demonstreze că pentru terenul pe care urmează să amplaseze investiția propusă prin proiect are un drept de administrare constituit conform legislației în vigoare, respectiv Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare și art. 866 și următoarele din Legea 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În conformitate cu art. 22 din OG nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, „administrarea drumurilor județene se asigură de către consiliile județene, iar a drumurilor de interes local, de către consiliile locale pe raza administrativ teritorială a acestora. Fac excepție sectoarele de drumuri județene, situate în intravilanul localităților urbane, inclusiv lucrările de artă, amenajările și accesoriile aferente, care vor fi în administrarea consiliilor locale respective“.

În aceste condiții, Consiliul local Isaccea a adoptat în luna septembrie o hotărâre privind solicitarea de constituire a dreptului de administrare de către Consiliul Județean Tulcea în favoarea Consiliului local al orașului Isaccea pentru imobilul DJ 229T, tronson intravilan cuprins între km 0+000 și km 1+990, domeniul public de interes județean.