Într-un cadru festiv, la Sala Mihail Kogălniceanu a Consiliului Judeţean Tulcea, în prezenţa şefilor serviciilor deconcentrate din coordonarea Instituţiei Prefectului, dar şi a primarilor din judeţ, a reprezentanţilor organizaţiilor patronale, sindicale şi ai persoanelor vârstnice, prefectul judeţului Tulcea, Lucian Furdui a prezentat o sinteză a activităţii din anul 2017.

La evenimentul de bilanţ au mai fost prezenţi din partea Consiliului Judeţean, preşedintele Horia Teodorescu şi administratorul public Vasile Strat, din partea Primăriei Tulcea, viceprimarul Andaluzia Luca iar dintre parlamentari deputaţii Anişoara Radu şi George Şişcu.

În sinteza activităţii din anul 2017, accentul a fost pus pe nouă obiective fixate încă de la începutul anului trecut, de la asigurarea aplicării şi respectării Constituţiei, a legilor şi a celorlalte acte normative la nivelul județului Tulcea până la întărirea cooperării inter și intra instituționale și a relațiilor internaționale ale Instituției Prefectului Județul Tulcea pentru asigurarea eficienței activității la nivelul Instituției și îndeplinirea obiectivelor acesteia.

Activitate laborioasă cu personal puţin

Potrivit raportului de activitate, pentru anul 2017, instituția a avut repartizat un număr de 44 de posturi, din care 37 de funcții publice și 7 funcții contractuale de execuție. Gestionarea resursei umane a presupus redistribuirea sarcinilor de serviciu conform pregătirii și experienței acumulate şi participarea la cursuri de pregătire profesională și instruiri; organizarea de concursuri pentru ocuparea posturilor rămase vacante. De asemenea, în cursul anului 2017 s-au organizat un număr de 6 concursuri de recrutare și un concurs de promovare. În urma concursurilor de recrutare s-au ocupat un număr de 5 funcții publice de execuţie încât la sfârșitul anului 2017, la nivelul institutiei, mai erau vacante un număr de 4 posturi pentru funcții publice de execuție. De aceea, tot în raport se arată că printre dificultăţile întâmpinate anul trecut s-au numărat şi volumul de muncă foarte mare, un consilier juridic fiind nevoit să avizeze între 4 și 6 mii de acte administrative anual, atragerea personalului de specialitate dificilă din cauza salarizării precare (sub nivelul unei primării de comună) precum şi complexitatea muncii ridicată, consilierii juridici fiind nevoiți să abordeze toată paleta legislativă internă cât și europeană.

Sute de litigii civile şi de contencios administrativ

Pe lângă activitatea de verificare a legalității actelor administrative și a modului de aplicare a actelor normative în acțiuni, asupra căreia vom reveni în ziarul de luni, anul trecut au fost sute de litigii civile şi de contencios administrativ în care instituţia a fost parte. Astfel, în anul 2017 au fost înregistrate pe rolul instanţelor de judecată 222 litigii în care Prefectul, Instituţia Prefectului – judeţul Tulcea si Comisiile organizate pe lângă Instituția Prefectului, în temeiul unor legi speciale cu caracter reparatoriu, au fost parte, respectiv 148 litigii civile şi 74 litigii contencios administrativ.

Potrivit raportului, dintre cele 148 litigii civile 138 au fost litigii privind fondul funciar, întemeiate pe dispoziţiile Legii nr.18/1991, Legii nr.169/1997, Legii nr.247/2005, cu precizarea că 49 sunt dosare înregistrate în anul 2017 iar 89 sunt dosare înregistrate anterior anului 2017. Dintre aceste 138 litigii, 99 litigii se află în prezent pe rolul instanțelor de judecată, 3 dosare s-au perimat, 1 dosar s-a renunțat la judecată și 35 litigii au fost finalizate.

De asemenea, au mai fost 2 litigii având ca obiect pretenții, 1 litigiu având ca obiect desființare înscrisuri, 3 litigii având ca obiect contestație la executare, 2 litigii având ca obiect obligaţia de a face şi 2 litigii întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 10/2001.

Pentru cele 74 litigii de contencios administrativ au fost 3 litigii privind anulare acte administrative, întemeiate pe art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, 8 litigii privind anulare acte administrative, din care 6 litigii având ca obiect anulare Ordin Prefect, 1 litigiu privind suspendare act administrativ, 4 litigii privind nelegalitate contracte administrative, 2 litigii având ca obiect conflict de competență, 3 litigii având ca obiect anulare permis de conducere, 1 litigiu având ca obiect anulare înmatriculare, Instituția Prefectului având calitate de reclamantă, 1 litigiu pe rol, având ca obiect anulare act administrativ, în care Comisia de disciplină pentru analizarea şi propunerea modului de soluţionare a sesizărilor privitoare la faptele secretarilor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Tulcea are calitate pârâtă, 41 litigii finalizate, întemeiate pe dispozițiile OUG 9/2013 – înmatriculare fără plata timbrului de mediu, Instituția Prefectului având calitate de pârâtă, 5 litigii având ca obiect drepturi bănești şi 5 litigii întemeiate pe dispoziţiile Legii nr. 9/1998.

Prefectura a iniţiat 19 proiecte de acte normative în anul 2017

În anul 2017 au fost elaborate la iniţiativa Instituţiei Prefectului Judeţ Tulcea, în conformitate cu prevederile art.1, alin.(1), lit. c) din Hotărârea de Guvern nr. 561/2009 pentru aprobarea Regulamentului privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente, în vederea adoptării/ aprobării, dar şi în colaborare cu Consiliul Judeţean Tulcea, în conformitate cu dispoziţiile art.6, alin.(2), lit. n) din Hotărârea de Guvern nr. 460/2006 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 340/2004 privind prefectul şi instituţia prefectului, un număr de 19 proiecte de acte normative. În raport de obiectul sau domeniul de reglementare, actele normative iniţiate anul trecut au fost 14 proiecte de Hotărâri de Guvern privind reglementarea sau modificarea statutului juridic al unor imobile şi 5 proiecte de Hotărâri de Guvern privind alocarea unor sume în bugetele autorităţilor locale/judeţene, în scopul realizării unor investiţii de interes public. Proiectele au fost promovate prin intermediul Ministerului Afacerilor Interne respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, o parte din acestea fiind finalizate prin emiterea de acte normative: H.G. nr. 181/2017, H.G. nr. 541/2017, H.G. nr. 885/2017.