În cazul în care membrii Consiliului Local Tulcea vor fi de acord, astăzi vor fi stabilite salariile de bază pentru funcţiile publice şi contractuale din aparatul de specialitate al primarului municipiului şi structurilor fără personalitate juridică subordonate C.L.T. Actul normativ care stă la baza proiectului de hotărâre este Legea salari­zării unitare, intrată de curând în vigoare.

Legea nr. 153/2017 prevede că pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul familiei ocupaţionale „Admi­nis­traţie” din aparatul propriu al primăriilor, consiliilor locale şi din serviciile publice din subordinea acestora, salariile de bază se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, în urma consultării organizaţei sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentanţilor salariaţilor.

Res­pec­tarea principiului nediscriminării va conduce la instituirea unui tratament egal cu privire la personalul din sectorul bugetar care prestează aceeaşi activitate şi are aceeaşi vechime în muncă şi în funcţie, în timp ce principiul egalităţii este materiali­zat prin asigurarea de salarii de bază egale pentru muncă având valoare egală.

Pentru înlăturarea inechităţilor existente în salarizarea aparatului de specialitate şi al serviciilor publice subordonate, primarul Constantin Hogea propune stabilirea salariilor de bază prin egalizare, atât pentru funcţiile publice, cât şi pentru cele contractuale.

Totalul posturilor este de 270, dintre care 3 sunt funcţii de demnitate publică (primar şi doi viceprimari), 220 sunt funcţii publice, iar 47 sunt funcţii în regim contractual, după cum urmează: 160 în aparatul de specialitate al primarului (dintre care 10 în cadrul Serviciului Management Proiecte cu Finanţare Externă), 20 la Evidenţa Persoanelor şi 90 la Poliţia Locală.

Conform raportului întocmit de Direcţia Economică, se impune egalizarea salariilor de bază ale persoanelor aflate în funcţii similare în cadrul aceluiaşi ordonator de credite. Ca atare, stabilirea salariilor de bază se va realiza prin asigurarea sumei de bani la care are dreptul lunar personalul plătit din fonduri publice corespunzător funcţiei, gradului/treptei profesionale, gradaţiei, vechimii în specialitate (aşa cum dispune Legea 153), cu respectarea

cores­pondenţei cu funcţia similară care reprezintă o funcţie de acelaşi fel din cadrul aceleiaşi instituţii sau autorităţi publice, care implică aceleaşi condiţii de studii, grad/treaptă profesională, gradaţie, vechime în funcţie sau vechime în specialitate, după caz, şi condiţii de muncă (definiţie care se găseşte în Legea 153). Aceeaşi lege dispune că nivelul veniturilor salariale pentru funcţio­narii publici şi personalul contractual din administraţia publică locală se stabileşte fără a depăşi nivelul indemnizaţiei lunare a funcţiei de viceprimar, care este de 11.600 de lei.

Fiecărui grad şi fiecărei trepte profesio­nale îi corespund 5 gradaţii, corespunzătoare tranşelor de vechime în muncă, excepţie făcând funcţiile de demnitate publică şi funcţiile de conducere, pentru care gradaţia aferentă tranşei de vechime în muncă este inclusă la nivel maxim în salariul de bază/indemnizaţia lunară.

Ca să n-o mai lungim, tranşele de vechime în funcţie de care se acordă cele 5 gradaţii sunt următoarele:

  1. a) gradaţia 1 – de la 3 ani la 5 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut (prevăzut în anexele Legii 153/2017) cu cota procentuală de 7,5%, rezultând noul salariu de bază;
  2. b) gradaţia 2 – de la 5 la 10 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%;
  3. c) gradaţia 3 – de la 10 la 15 ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 5%;
  4. d) gradaţia 4 – de la 15 la 20 de ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%;
  5. e) gradaţia 5 – peste 20 de ani – şi se determină prin majorarea salariului de bază avut cu cota procentuală de 2,5%, rezultând noul salariu de bază.

Alăturăm anexele care conţin propu­nerile de majorări salariale pentru funcţiile publice şi funcţiile contractuale. Potrivit acestei propuneri, vorbim în general de majorări, unele chiar de 100%, însă sunt şi diminuări.

Cât despre impactul bugetar al propunerii, ponderea cheltuielilor cu salariile, inclusiv pentru instituţiile publice subordonate, raportată exclusiv la veniturile proprii ale municipiului, este de 27,15%, iar pe total venituri ale bugetului local, de 16,79%.