Având în vedere cele mai recente acte normative, cu impact în domeniul muncii, aplicabile începând cu 1 ianuarie 2019, inspectorul şef adjunct al ITM Tulcea, Ciprian Madar, a ţinut să facă unele precizări. Conform HG 937/07.12.2018 publicat în MO nr.1045/10.12.2018, începând cu 1 ianuarie 2019, salariul de baza minim brut pe ţara garantat în plată, se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.080 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 12,43 lei/oră.

Tot de la 1 ianuarie, pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în munca de cel puţin un an în domeniul studiilor superioare, salariul de baza minim brut pe ţara garantat în plata, fără a include sporuri şi alte adaosuri, se majorează de la 2.080 lei la 2.350 lei lunar, pentru un program de lucru de 167,333 ore în medie pe lună, reprezentând 14,044 lei/oră. Prin OUG nr. 114/28.12.2018 publicată în MO nr.1116/29.12.2018, în perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 167,333 ore pe lună, reprezentând 17,928 lei/oră.

Tot prin OUG nr. 114/28.12.2018 publicată în MO nr.1116/29.12.2018, Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, se modifică şi se completează Astfel, o persoană nu poate presta activităţi în regim zilier mai mult de 120 de zile în decursul unui an calendaristic, indiferent de numărul de beneficiari, cu excepţia zilierilor care prestează activităţi în domeniul creşterii animalelor în sistem extensiv prin păşunatul sezonier al ovinelor, bovinelor, cabalinelor, activităţi sezoniere în cadrul grădinilor botanice aflate în subordinea universităţilor acreditate, precum şi în domeniul viticol, pentru care perioada poate fi de 180 de zile în decursul unui an calendaristic. Beneficiarul nu poate utiliză o persoană mai mult de 25 de zile calendaristice în mod continuu în activităţile de tip zilier.

Dacă activitatea depusă de zilier necesită o perioadă mai mare decât cea prevăzută la alin. (7), acesta poate fi utilizat pe bază de contract de muncă pe perioadă determinată. Muncă necalificată cu caracter ocazional se poate presta în următoarele domenii şi anume agricultură, vânătoare şi servicii anexe – diviziunea 01, silvicultură, cu excepţia exploatări forestiere – diviziunea 02 şi pescuit şi acvacultură – diviziunea 03. Ca element de noutate, O.U.G. nr.114/2018 prevede sancţiuni pentru zilieri dacă nu respectă numărul de zile cumulate în decursul unui an calendaristic, fiind pasibili de a fi sancţionaţi contravenţional cu amendă cuprinsă între 500 – 2.000 lei..

Precizări şi de la Inspecţia Muncii

Legat de aceste principale modificări legislative, inspectorul general de stat, Dantes Nicolae Bratu precizat, printr-un comunicat de presă, că: „…transmiterea în Revisal a modificărilor contractelor individuale de muncă, survenite în urma majorării salariului minim brut pe ţară garantat în plată, trebuie făcută în termen de 20 de zile lucrătoare, calculate începând cu 1 ianuarie 2019.

În ceea ce privește măsura stabilirii salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în domeniul construcțiilor, la suma de 3.000 de lei, considerăm că aceasta va diminua considerabil fenomenul muncii subdeclarate (neevidențierea, în documentele contabile, a unei părți din salariul acordat), care are incidență mare în acest sector de activitate și este un fenomen cu efecte negative atât asupra lucrătorilor cât și asupra mediului de afaceri, prin concurența neloială practicată. Această măsură se aplică tuturor salariaților încadrați la angajatori care desfășoară activități în sectorul construcții.

De asemenea, restrângerea domeniilor de activitate în care se pot folosi zilieri, prin limitarea acestora la trei, respectiv, agricultură, vânătoare şi servicii anexe, sivicultură, cu excepţia exploatări forestiere, pescuit şi acvacultură, dă posibilitatea lucrătorilor care erau folosiți înainte ca zilieri să beneficieze de contracte individuale de muncă, cu toate avantajele care decurg, astfel, pentru ei, în calitate de salariați. Beneficiarul care va utiliza o persoană ca zilier pentru o perioadă mai mare de 25 de zile calendaristice succesive trebuie să încheie cu aceasta contract individual de muncă pe perioadă determinată”.

Modificări şi la Legea Uceniciei

De asemenea, prin OUG nr.96/09.11.2018 publicată în MO nr.963/14.11.2018, se modifică şi Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă. Ucenicul îndeplineşte condiţiile de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pe niveluri de calificare, conform Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi al ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 5.039/2.126/2018 privind aprobarea corespondenţei dintre nivelurile Cadrului naţional al calificărilor, actele de studii/calificare ce se eliberează, tipul de programe de educaţie şi formare profesională din România prin care pot fi dobândite nivelurile de calificare, nivelurile de referinţă ale Cadrului european al calificărilor, precum şi condiţiile de acces corespunzătoare fiecărui nivel de calificare.

Durata contractului de ucenicie se stabileşte în funcţie de nivelul de calificare pentru care urmează să se pregătească ucenicul, fără a putea fi mai mică de: – 6 luni în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 1; – 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 2; – 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 3; – 36 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea competenţelor corespunzătoare unei calificări de nivel 4.”

Ucenicia la locul de muncă se organizează pentru nivelurile de calificare 1, 2, 3 şi 4, şi nu beneficiază angajatorii care anterior încheierii contractelor de ucenicie, au avut cu persoana în cauză încheiate alte contracte de ucenicie pentru aceeaşi calificare, organizează programe de ucenicie în acelaşi domeniu de activitate în care ucenicul deţine deja o calificare ce cuprinde competenţele propuse a fi dobândite prin noul program de ucenicie, în ultimul an au fost în raporturi de muncă cu persoana care urmează să încheie contract de ucenicie, cu excepţia situaţiei în care pentru persoana respectivă a fost încheiat contract individual de muncă pe perioada vacanţelor, în condiţiile Legii nr. 72/2007 privind stimularea încadrării în muncă a elevilor şi studenţilor, cu modificările ulterioare şi respectiv se află în situaţia de insolvenţă, în procedură de executare silită, reorganizare suspendate sau restricţii asupra acestora.