Legea nr. 28/2019 privind aprobarea Programului de susținere a producătorilor din sectorul pescuitului și acvaculturii a fost promulgată săptămâna aceasta de preşedintele României şi practic s-a aprobat Programul multianual de susţinere a activităţii producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii, denumit în continuare Programul de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii.

Scopul legii îl reprezintă instituirea unei scheme de ajutor de stat, având ca obiectiv implementarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii în vederea îmbunătăţirii nivelului de performanţă şi sustenabilitate al fermelor de acvacultură, prin îmbunătăţirea producţiei iar programul nu este la primul an de implementare. Prin legea promulgată zilele trecute însă schema de ajutor de stat a fost modificată şi se va aplica pe întreg teritoriul României, începând cu anul 2019, atât persoanelor fizice autorizate, denumite în continuare PFA, întreprinderilor individuale, denumite în continuare ÎI şi întreprinderilor familiale, denumite în continuare ÎF, constituite în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 182/2016 cât şi persoanelor juridice.

Potrivit Programului, cheltuielile eligibile necesare realizării investiţiilor obţinute în baza prevederilor prezentei legi sunt: a) construcţia de centre de reproducere a speciilor de peşti folosiţi în acvacultură sau care urmează a fi introduse; b) modernizarea şi/sau extinderea centrelor existente de reproducere a peştilor; c) achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente; d) costurile generale legate de investiţiile prevăzute la lit. a)-c), cum ar fi onorariile pentru specialişti şi consultanţi, onorariile pentru consiliere privind sustenabilitatea de mediu şi sustenabilitatea economică, inclusiv studiile de fezabilitate; e) achiziţionarea sau dezvoltarea de software; f) investiţiile care vizează reducerea impactului negativ sau sporirea efectelor pozitive asupra mediului şi creşterea utilizării eficiente a resurselor; g) investiţii care au ca rezultat o reducere considerabilă a impactului întreprinderilor din domeniul acvaculturii asupra utilizării şi a calităţii apei prin reducerea substanţelor chimice, antibioticelor şi a altor medicamente utilizate sau prin îmbunătăţirea calităţii apei rezultate, inclusiv prin utilizarea sistemelor de acvacultură multitrofice.

IMPORTANT: Nivelul ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile este de 40% din total cheltuieli eligibile. Intensitatea ajutorului de stat poate fi majorat cu 20%, dar nu mai mult de 90%, pentru cheltuielile eligibile pentru: (a) fermierii care au cel puţin 5 ani vechime în activitatea de acvacultură şi tinerii fermieri; (b) investiţiile care se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau alte constrângeri specifice; (c) membrii organizaţiilor de producători din acvacultură.

Beneficiarii mai sus amintiţi, depun cererea de înscriere (modelul este în anexa legii) în Programul de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii, la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe a cărei rază teritorială se află amplasate fermele de acvacultură, însoţită de împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal, copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz, copie de pe actul constitutiv, declaraţie pe proprie răspundere conform modelului prevăzut tot în anexa legii, dovadă cont activ bancă/trezorerie şi documentele justificative care atestă desfăşurarea activităţilor din acvacultură pentru care se solicită ajutorul de stat.

După înscrierea în Programul de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii pentru obţinerea ajutorului de stat, beneficiarii depun cererea de finanţare (model ce se găseşte tot în anexa legii) la direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, unde s-au înregistrat cererile de înscriere, însoţită de următoarele documente studiul de fezabilitate pentru tipul de investiţie solicitat, extras de carte funciară şi ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiţia şi certificat de urbanism.

Direcţiile pentru agricultură judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, înregistrează cererile de finanţare şi transmit spre avizare Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, denumită în continuare A.N.P.A. documentele anexate, în corelare cu datele din cererile de înscriere, în termen de maximum 5 zile lucrătoare.

„Este un program bun pentru pescuit şi acvacultură care vine ca sprijin al statului într-un sector al agriculturii lipsit de subvenţii, din păcate. Poate că nu ar fi fost rău pentru acest sector al pescuitului şi acvaculturii să avem un program de susţinere ca cel pentru culturile de câmp sau sectorul zootehnic, dar decât nimic… Practic, prin acest program statul susţine de la 40 până la 60% din costurile pentru achiziţia de utilaje şi echipamente, inclusiv software, ceea ce este important. Mai mult, faţă de proiectele cu finanţare externă, procedura este mult, mult mai simplă, fără documentaţii stufoase. Ceea ce e un mare avantaj pentru acest sector al pescuitului şi acvaculturii”, a declarat Lucian Sanda, preşedintele Federaţiei Asociaţiilor de Pescari din Delta Dunării.