În baza unui memoriu primit de la psihologii angajaţi ai Spitalului Judeţean de Urgenţă Tulcea, în care aceştia reclamă condiţiile de salarizare şi neincluderea psihologilor în rândul beneficiarilor art. 38, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 153/2017, deputatul tulcean Anişoara Radu i-a adresat ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale întrebări legate de condiţiile de salarizare a acestor specialişti.

„Psihologii subliniază în memoriu că importanţa activităţilor realizate de aceştia a fost diminuată sau ignorată. Astfel, psihologul este încadrat la același nivel de salarizare cu un asistent medical cu studii superioare, deși nivelul studiilor în cazul psihologilor este net superior asistenţilor medicali cu studii superioare, întrucât, pe lângă cei 4 ani de studii, psihologii, pentru obţinerea unei specializări, trebuie să urmeze alţi doi ani de master (psiholog clinician, aşa cum sunt încadraţi în cadrul unităţilor sanitare)”, indică deputatul. În plus, psihologii petenţi reclamă faptul că a fost stabilit un nivel mult mai mic de salarizare pentru psihologii încadraţi în unităţi clinice faţă de acei psihologi din unităţile de anatomie patologică şi medicină legală, deşi competenţele şi atribuţiile sunt identice.

Anişoara Radu adresează, în consecinţă, trei întrebări: 1. Aveţi în intenţie să întreprindeţi demersurile necesare pentru corectarea inechităţilor invocate de psihologii angajaţi în unităţi spitaliceşti publice?; 2. Care au fost motivele pentru care psihologii clinicieni nu au fost încadraţi în categoria funcţiilor prevăzute la art. 38, alin. (3), lit. b) din Legea nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare?; 3. Cum justificaţi inechităţile raportate de psihologii clinicieni în privinţa salarizării şi încadrării în grilă?

Acum trei zile a fost înregistrat răspunsul ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale. Potrivit demnitarului, Legea – cadru a fost elaborată cu consultarea ordonatorilor principali de credite pe fiecare familie ocupaţională, a partenerilor sociali (confederaţiile sindicale şi patronale) şi a urmărit eliminarea disfuncţionalităţilor salariale existente în sistemul public de salarizare. De asemenea, art. 6 din lege enunţă principiile care au stat la baza elaborării legii, „între care se numără şi principiul sustenabilităţii financiare, în sensul stabilirii nivelului de salarizare pentru personalul bugetar, astfel încât să se asigure respectarea plafoanelor cheltuielilor de personal ale bugetului general consolidat”. Sistemul de salarizare – instituit de legea menţionată – are la bază „principiul importanţei sociale a muncii (salarizarea personalului bugetar realizându-se în raport cu responsabiitatea, complexitatea, riscurile activităţii şi nivelul studiilor, precum şi principiul ierarhizării, pe verticală, cât şi pe orizontală, între domenii de activitate diferite, în funcţie de complexitatea şi importanţa activităţii desfăşurate, cu respectarea raportului de 1 la 12 dintre cel mai mic salariu de bază şi cel mai mare salariu de bază” (Lia – Olguţa Vasilescu).

Ministrul declară că, începând cu 1 ianuarie a.c., cuantumul brut al salariilor de bază, precum şi cuantumul brut al sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor, premiilor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte din salariul lunar brut de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 25% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2017.

Legea – cadru nr. 153/2017, cea care priveşte salarizarea personalului plătit din fonduri publice, a fost modificată prin Legea de aprobare sa O.U.G. nr. 91/2017, adoptată în plenul Camerei Deputaţilor, în calitate de for decizional, în data de 7 martie 2018, şi trimisă preşedintelui României spre promulgare.

„Precizăm că amendamentele admise la Anexa nr. II – Familia ocupaţională de funcţii bugetare «Sănătate şi Asistenţă Socială», capitolul I, punctul 2, la proiectul de act normativ sus – menţionat, vizează şi salarizarea personalului care ocupă funcţiile de psiholog în unităţile sanitare, unităţile de asistenţă medico – socială şi unităţile de asistenţă socială şi care deţin specializarea psihologie clinică”, ministrul de resort ţinând să adauge că gestiunea sistemului de salarizare a personalului din unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii şi a autorităţilor administraţiei publice locale se asigură de ordonatorii principali de credite şi de Ministerul Sănătăţii.