Încă de la sfârşitul lunii trecute, pe portalul Ministerului Apărării Naționale (www.mapn.ro), la Secțiunea „Proiecte de acte normative aflate în dezbatere publică” a fost lansat în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern pentru transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al județului Tulcea.

În Nota de fundamentare a actului normativ se arată că „Ministerul Apărării Naţionale are în administrare imobilul 422, situat în municipiul Tulcea, judeţul Tulcea, aflat în domeniul public al statului, înregistrat în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului la numărul MFP 107204. Consiliul Judeţean Tulcea, prin Hotărârea nr. 145/2017, a solicitat transmiterea imobilului 422 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Tulcea, în vederea realizării unui sediu nou pentru desfăşurarea activităţii Centrului Militar Judeţean Tulcea şi a microstructurilor din compunerea şi aflate în coordonarea structurii militare, cu o suprafaţă construită de cel puţin 800 mp, într-un termen de 5 ani de la data preluării imobilului, cu fonduri de la bugetul Judeţului Tulcea”.

Tot în Nota de fundamentare se mai arată că Instituţia Prefectului – Judeţul Tulcea a exercitat controlul de legalitate a Hotărârii Consiliului Judeţean Tulcea nr. 145/2017 privind solicitarea transmiterii unui  imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al judeţului Tulcea, adoptată în septembrie 2017, şi s-a considerat că aceasta este legală. Ministerul Apărării Naţionale a fost de acord cu solicitarea Consiliului Judeţean Tulcea privind transmiterea imobilului 422, condiţionat de îndeplinirea obligaţiei asumate prin Hotărârea nr. 145/2017. În cazul în care nu se respectă destinaţia  imobilului 422 după preluare, asumată de Consiliul Judeţean Tulcea prin Hotărârea nr. 145/2017, acesta revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

„Imobilul sus-menţionat a devenit disponibil ca urmare a continuării procesului de reorganizare şi restructurare a Armatei României, nu-şi mai poate menţine destinaţia pentru desfăşurarea activităţilor militare, respectiv nu mai serveşte scopurilor pentru care a fost afectat uzului de interes public naţional, nu face obiectul cererilor de revendicare/restituire ori ale unor litigii, nu este grevat de sarcini, iar după transmitere devine de uz sau de interes pu-blic judeţean. Menţionăm că imobilul ce face obiectul prezentului proiect de act normativ nu intră sub incidenţa prevederilor art. 860 alin. (3) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, respectiv acesta nu formează obiectul exclusiv al proprietăţii publice a statului, potrivit unei legi organice. Totodată, precizăm că imobilul ce face obiectul transmiterii în domeniul public al judeţului Tulcea nu face parte din categoria terenurilor destinate exclusiv instrucţiei militare sau a obiectivelor menţionate la pct. I 23 şi pct. I24 din anexa la Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare. Prezentul proiect de act normativ prevede transmiterea imobilului 422 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al judeţului Tulcea şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare. Datele de identificare ale imobilului 422 corespund cu datele înscrise în Cartea Funciară nr. 32342 a municipiului Tulcea, nr. cadastral 32342. În conformitate cu prevederile art. 42 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru imobilele aflate în domeniul public sau privat al statului şi în administrarea instituţiilor din domeniul apărării, ordinii publice şi al securităţii naţionale se înscriu în cartea funciară doar terenurile. În documentaţiile cadastrale întocmite pentru aceste imobile se fac referiri exclusiv la terenurile aferente imobilelor, iar planurile de amplasament și delimitare conțin doar limitele acestora.

Totodată, menţionăm că după intrarea în vigoare a Legii nr. 150/2015 pentru modificarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, Ministerul Apărării Naționale în temeiul prevederilor legale precizate mai sus nu a mai procedat la înscrierea construcțiilor în cartea funciară sau la actualizarea datelor de identificare ale construcțiilor deja înscrise în cartea funciară, pentru a nu se cheltui fonduri de la bugetul de stat nejustificate din punct de vedere economic. În acest sens, revine în responsabilitatea viitorului proprietar și administrator al celor două părţi de imobil să procedeze la actualizarea cărților funciare aferente acestora după transmiterea în domeniul public al județului Tulcea. Necesitatea, oportunitatea şi realitatea datelor prezentate în proiectul de act normativ, aparţin iniţiatorului, respectiv Ministerului Apărării Naţionale”, se mai arată în Nota de Fundamentare.

„E nevoie de un sediu unic”, susţine şeful Centrului Militar Judeţean

Imobilul de pe strada Babadag, nr. 140 are, ca şi construcţii, Pavilionul B cu o suprafaţă construită de 585 mp, suprafaţă desfăşurată de 585 mp şi o valoare contabilă de 77.693,59 lei, are amenajări la terenuri şi anume drum macadam de 170 mp cu o valoare contabilă de 4.554,39 lei, un platou betonat sau asfaltat de 895 mp cu o valoare contabilă de 6.402,61 lei, o reţea de alimentare apă de 112 ml cu o valoare contabilă de 2.934,99 lei, o reţea canalizare de 26 ml cu o valoare contabilă de 872,11 lei, precum şi un teren în suprafaţă de 0,2731 ha cu o valoare contabilă de109.096,94 lei.

Şeful Centrului Militar Judeţean, comandorul Antoanel Marian Vatamanu susţine că proiectul de HG este necesar pentru a se realiza un sediu unic al Centrului Militar Judeţean Tulcea. „În prezent ne desfăşurăm activitatea în trei locuri diferite: pe strada Libertăţii, pe strada Babadag şi pe strada Taberei. În sediul de pe strada Babadag ne dorim să realizăm, aşa cum prevede şi proiectul de hotărâre, un sediu unic astfel încât să nu mai avem comanda Centrului Militar la o adresă iar recrutările să le facem la altă adresă”, a declarat comandorul Antoanel Marian Vatamanu.

Proiectul de HG se află pe circuitul de avizare la ministerele de Finanţe, Justiţie şi Dezvoltare Regională şi pro-babil chiar luna viitoare ar putea intra pe ordinea de zi a şedinţei de Guvern.