Pentru aplicarea noutăţilor din Contractul-cadru pe anul în curs (care ar urma să intre în vigoare începând cu trimestrul doi al acestui an), s-au avut în vedere o serie de noutăţi referitoare la creşterea accesului persoanelor asigurate la servicii şi dispozitive medicale, la finanţarea activităţii furnizorilor de servicii medicale, dar şi la gestionarea Fondului Național Unic al Asigurărilor de Sănătate.

Astfel, medicii de familie vor putea efectua o serie de servicii noi: spirometrie pentru monitorizarea astmului bronşic şi bolii cronice respiratorii obstructive (BPOC) la pacienții cu

diagnostic confirmat (numai de către medicii care au obţinut competenţă confirmată prin ordin al ministrului sănătăţii); măsurare continuă a tensiunii arteriale pentru 24 de ore (efectuare și interpretare Holter TA) pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate, completare şi eliberare a fișei medicale sintetice necesară copiilor cu dizabilități pentru încadrarea și reeva-luarea în grad de handicap, completare şi eliberare a adeverinței pentru încadrarea în muncă a șomerilor beneficiari ai pachetului de bază.

Totodată, medicii de familie vor putea recomanda efectuarea analizelor de depistare a infecţiei cu viruşii hepatitelor cronice B şi C pentru toate categoriile de asiguraţi (în prezent pot fi recomandate numai pentru gravide şi contacţii cazurilor diagnosticate).

Mai mulți bani pentru furnizori

Finanţarea furnizorilor de servicii medicale se modifică, astfel că pentru medicina primară, valoarea minimă garantată a punctului per capita creşte la 5,8 lei (4,8 lei în prezent), iar va-loarea minimă garantată a punctului pe serviciu la 2,8 lei (2,2 lei în prezent). Pentru medicina de specialitate clinică din ambulatoriu, valoarea minimă garantată a punctului pe serviciu creşte la 2,8 lei (2,2 lei în prezent). Pentru unele spitale de copii tariful pe caz ponderat în acest an poate fi majorat cu până la 15% față de anul 2017, în conformitate cu strategia de finanţare a Ministerului Sănătăţii.

De asemenea, pentru consultaţiile de urgenţă la domiciliu şi activităţile de transport sanitar neasistat sunt stabilite tarife unitare și se echilibrează ponderea criteriilor pentru stabilirea valorii contractelor cu furnizorii de servicii de medicină fizică și de reabilitare din ambulatoriu (50% pentru resurse umane, 50% pentru resurse tehnice).

„Prin noile norme metodologice se mai reglementează modul în care asiguraţii vor beneficia de servicii medicale pe perioada vacanţei medicului lor de familie“, spun oficialii Casei Naționale.

Spitalizare de zi pentru anumite afecțiuni

Diagnosticul precoce al tumorilor mamare şi al leziunilor precanceroase ale colului uterin, supravegherea sarcinii cu risc şi a hipertensiunii arteriale esențiale sunt servicii medicale de spitalizare de zi ce vor putea fi efectuate în ambulatoriul de specialitate clinic, cu decontare din fondul aferent asistenţei medicale spitalicești.

Îngrijiri paliative

Tot în ambulatoriu, în baza biletului de trimitere valabil 60 de zile, se vor putea acorda consultaţii de îngrijiri paliative de medicii cu competență/atestat în specialitate (4 consultaţii/ trimestru/asigurat, dar nu mai mult de două pe lună), în cadrul cărora se pot recomanda: îngrijiri paliative la domiciliu, analize şi investigaţii medicale, medicamente şi servicii conexe actului medical (psihologice, logopedice, kinetoterapeutice etc.).

„Pachetul de servicii de îngrijiri paliative la domiciliu a fost revizuit în totalitate, introducându-se servicii noi asigurate de echipe multidisciplinare (medic, asistent, psiholog, kinetoterapeut)“, se arată în comunicatul emis de Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Procedură simplificată pentru obținerea dispozitivelor medicale

Documentele pentru obţinerea dispozitivelor medicale se vor putea transmite casei de asigurări de sănătate prin poştă sau se vor putea depune/ridica de rudele de gradul I şi II ale beneficiarului (nu doar de părinţii sau copiii acestuia, ca până acum).

„Termenul de înlocuire a fotoliilor rulante acordate pe perioadă nedeterminată a fost redus de la cinci la trei ani, iar termenul maxim pentru care pot fi prescrise aparatele de administrare continuă de oxigen persoanelor cu grad de handicap accentuat sau grav a fost

extins de la 3 la 12 luni şi pentru alte afecţiuni respiratorii cronice obstructive sau restrictive decât BPOC. Totodată, dispozitivele pentru protezare stomii au fost defalcate pe tipuri, în funcţie de caracteristicile şi nevoile pacienţilor”, se mai arată în comunicatul CNAS.