farmaciePreședintele director general al Casei Județene de Asigurări de Sănătate Tulcea, ec. Eugenia Vasile, spune că, din experiența lunilor anterioare, numărul tulcenilor care vor beneficia de noile prevederi legale privind compensarea 90% a medicamentelor pentru pensionari ajunge la nivelul câtorva sute.

Mai exact, spune domnia sa, la nivelul județului Tulcea erau eliberate, lunar, aproximativ 600 de prescripții de acest tip. Suma suportată de Ministerul Sănătății (40%) pentru aceste medicamente se ridică, lunar, la aproximativ 18.000 de lei.

Prin aceste modificări legale, mai spune ec. Eugenia Vasile, a fost înlocuită sintagma „venituri din pensii de până la 900 de lei“, regulă impusă pentru compensarea 90% a medicamentelor pentru pensionari cu „venituri din pensii și alte indemnizații“, fapt care aduce beneficii de toate părțile.

„Crește numărul beneficiarilor pentru aceste medicamente, se ușurează activitatea asiguraților, care nu mai sunt nevoiți să depună  declarații, se debirocratizează activitatea medicilor de familie din județ și, nu în ultimul rând, se simplifică și activitatea Casei Județene de Asigurări de Sănătate, care era obligată, lunar, să efectueze încrucișări de baze de date pentru a depista veniturile fiecărui asigurat. Era vorba despre sume infime, uneori de un leu din dividende sau din dobânzi la depozitele pensionarilor, sume de care, uneori, ei nici nu știau”, explică Eugenia Vasile.

Adrese către medicii de familie și către toate farmaciile aflate în relație contractuală cu CJAS

În această săptămână, conducerea CJAS Tulcea a transmis, în teritoriu, adrese de informare a tuturor furnizorilor de servicii medicale interesați de această modificare legislativă (medici de familie și farmacii).

Conform informațiilor transmise de oficialii Casei de Asigurări, începând cu ora 00:00 ale zilei de marţi, 4 iulie 2017, modificările efectuate în programul social de compensare cu 90% a medicamentelor pentru pensionari devin operaţionale.

Conform modificărilor aprobate, pragul de pensie până la care se poate beneficia de program a fost majorat de la 700 la 900 lei /lună. Totodată, de program vor beneficia şi pensionarii care încasează venituri din alte surse, în afara pensiei şi a indemnizaţiei sociale. În viitor, beneficiarii programului nu vor mai depune la medicul de familie, declaraţia pe proprie răspundere referitoare la veniturile obţinute, ci vor  prezenta doar talonul de pensie şi actul de identitate.

Medicii de familie care au încheiat contract de furnizare de servicii medicale în asistenţa medi­cală primară cu casele de asigurări de sănătate prescriu medicamentele prevăzute în cadrul Programului atât ca o consecinţă a actului medi­cal propriu, cât şi ca o consecinţă a actului medical prestat de alţi medici aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe baza scrisorii medicale.

Asiguratul trebuie să prezinte actele

Pentru a beneficia de medicamente în cadrul Programului, în conformitate cu prevederile Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, aprobat prin hotărârea Guvernului, în vigoare în perioada în care se acordă compensarea, pensionarii trebuie să prezinte medicului de familie ultimul talon de pensie şi actul de identitate.

Medicul de familie este obligat să consemneze în fişa medicală a pensionarului/în registrul de consultaţii numărul talonului de pensie şi cuantumul pensiei şi indemnizaţiei sociale pentru pensionari.

Medicamentele, conform diagnosticului

Medicamentele prescrise trebuie să fie în concordanţă cu diagnosticul, iar cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se notează atât în cifre, cât şi în litere.

Prescripţia medicală se completează în mod obligatoriu cu toate informaţiile solicitate în formularul de prescripţie medicală electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.

Rețetele, de la orice farmacie care are contract cu CJAS

Medicamentele acordate în cadrul Programului se eliberează de orice farmacie care este în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate, pe bază de prescripţie medicală distinctă, emisă de medicii de familie aflaţi în relaţie contractuală cu casele de asigurări de sănătate. Este important de știut, însă, faptul că medicamentele   cuprinse   în   prescripţiile   medicale   care   nu   conţin   toate   datele obligatoriu   a   fi   completate   de   medic,   prevăzute   în   formularul   de   prescripţie   medical electronică pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu, nu se eliberează de către farmacii şi nu se decontează de casele de asigurări de sănătate.

Prescripţiile   medicale   pe   baza   cărora   se   eliberează   medicamentele   în   cadrul Programului,   constituie   docu­men­te financiar-contabile, conform cărora se   întocmesc borderourile centralizatoare.