iulie 20, 2024

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

India speră să fie un lider climatic, dar cărbunele încă conduce creșterea economică | AP

India speră să fie un lider climatic, dar cărbunele încă conduce creșterea economică |  AP

NEW DELHI – Prim-ministrul indian Narendra Modi speră să folosească summitul G20, care a început sâmbătă la New Delhi, pentru a îndemna alți lideri să-și accelereze tranziția la energia curată.

Modi, care a supravegheat expansiunea rapidă a industriei energiei regenerabile din India, și-a stabilit obiective îndrăznețe de a alimenta mai multă țară cu energie solară, hidrogen și biocombustibili în următorul deceniu. El a promis că jumătate din energia Indiei va proveni din surse regenerabile până în 2030 și împinge alte țări să tripleze capacitatea globală de energie regenerabilă până în acel an.

Această pagină necesită JavaScript.

Este necesar JavaScript pentru a putea citi conținut premium. Vă rugăm să îl activați în setările browserului dvs.

kAmqFE |@5:VD @H? 4@F?ECJ C6>2:?D @G6CH96=>:?8=J C6=:2?E @? 4@2=]S?5:2[ E96 H@C=5VD E9:C5\=2C86DE 42C3@? 6>:EE6C[ 😀 6IA64E65 E@ :?4C62D6 :ED 4@2= 7=66E 3J adT 3J a_b_[ 255:?8 ?62C=J de 8:82H2EED @7 4@2= A@H6C 42A24:EJ] r@2= DE:== 244@F?ED 7@C 23@FE f_T @7 x?5:2VD 6?6C8J ?665D]k^Am

kAm%96 4@?EC25:4E:@? 😀 @?6 @7 D6G6C2= E92E 92G6 F?56C4FE x?5:2VD 677@CED E@ =625 @? 4=:>2E6 492?86 29625 @7 E96 DF>>:E[ H9:49 3C:?8D E@86E96C E96 =6256CD @7 E96 H@C=5VD =2C86DE 64@?@>:6D]k^am

kAm|@5: H2?ED E96 C:496DE va_ >6>36CD[ DF49 2D E96 &]$]2?5 E96 tFC@A62? &?:@?[ E@ 4@>>:E E@ C65F4:?8 7@DD:=\7F6= FD6] qFE<6 E96 D2>6 4@> >:E>6?E]k^Am

kAmQx?5:2 😀 ?@E 8@:?8 E@ 4@>AC@>:D6 :ED 6?6C8J ?665D 3J 4@>>:EE:?8 E@ 4FE 4@2= FD286[ A2CE:4F=2C=J 3642FD6 :ED 2G6C286 A6C\A6CD@? 6>:DD:@?D 2C6 2AA2C6?E=J 2>@?8 E96 =@H6DE 😕 E96 H@C=5[Q D2:5 |2?;2C: r92EE6C;66 |:==6C[ 2 D6?:@C 76==@H 7@C x?5:2[ !2<:DE2? 2?5 $@FE9 pD:2 2E E96 r@F?4:= @? u@C6:8? #6=2E:@?D]k^am

CAMEX?5:2[ E96 H@C=5VD >@DE A@AF=@FD 4@F?ECJ[ 244@F?ED 7@C 23@FE fT @7 8=@32= 6>:DD:@?D] QFE :E6>:ED 72C =6DD E92? >@DE @E96C 4@F?EC:6D@? 2 A6C 42A:E2 32D:D[ H:E9 `]hb >6EC:4 E@?D @7 42C3@? 5:@I:56 A6C A6CD@?]k^Am

READ  Studenții SOM colaborează pentru a oferi ajutor refugiaților ucraineni

kAm%96 va_ 4@F?EC:6D 4@F=5 >2<6 2 9F86 56?E :? 8=@32= 6>:DD:@?D :7 E96J 28C665 E@ 4@@A6C2E6]%@86E96C[ E96 va_ 244@F?ED 7@C EH@\E9:C5D @7 E96 H@C=5VD A@AF=2E:@?[ gdT @7 E96 H@C=5VD 8C@DD 5@>6DE:4 AC@5F4E 2?5 2C@F?5 g_T @7 A=2?6E\H2C>:?8 6>:DD:@?D] QFE H96? va_ 4=:>2E6 2?5 6?G:C@?>6?E >:?:DE6CD >6E 😕 r96??2:[ x?5:2[ 😕 yF=J[ E96J 72:=65 E@ 28C66 @? 2 ;@:?E DE2E6>6?E 23@FE 4=:>2E6 492?86] %96 >:?:DE6CD DA=:?E6C65 @? EC2?D:E:@?:?8 E@ 4=62? 6?6C8J[ A62<:?8 6>:DD:@?D 3J a_ad 2?5 :>A@D:?8 2 42C3@? E2I E@ 96=A 4FE 6>:DD:@?D]k^am

kAmQx7 H6 42?VE >2<6 AC@8C6DD 2E E96 va_ 2?5 ​​42?VE AFD9 E96> 2=@?8[ E96? :E 😀 C62==J AC@3=6>2E:4[Q 2 D6?:@C q:56? 25>:?:DEC2E:@? @77:4:2= E@=5 E96 {]p]%:>6d[ 255:?8 E92E (2D9:?8E@? 9@A65 E@ >2<6 Q:?4C6>6?E2= AC@8C6DD 2E >:?:>F>Q @? 4=:>2E6 H9:=6 E96 4@F?EC:6DV =6256CD H6C6 😕 }6H s6=9:]k^am

kAmQx? E96 A2D[ E96 va_ 92D 366? 2 FD67F= 7@CF> 3642FD6 J@F 92G6 >@DE @7 E96 >2;@C 6>:EE6CD E96C6 😕 E96 C@@>[ E96 >2;@C 64@?@>:6D 😕 E96 C@@>[ 7@C 4=62C:?8 E9C@F89 D@>6 @7 E96D6 :DDF6D 2?5 D6EE:?8 E96 7@F?52E:@? 7@C 2? 28C66>6?E[Q D2:5 |:4926= uC@>2?[ 2 &]$]EC256 C6AC6D6?E2E:G6 😕 E96 ~32>2 25>:?:DEC2E:@?]k^Am

kAmQx? E9:D42D6[ :E 2AA62CD E92E ?@E @?=J 2C6 E96 EC25:E:@?2= A2CE:6D E92E DE2?5 282:?DE :DDF6D =:<6 E92E — =:<6 $2F5: pC23:2 2?5 #FDD:2— 3FE 24EF2==J r9:?2VD ?@H 36:?8 >@C6 6IA=:4:E 😕 :ED @AA@D:E:@? E@ 5:D4:A=:?6 @? 7@DD:= 7F6=D 2D H6==[Q 96 D2:5]k^am

kAm%96 @FE4@>6 @7 E96 va_ 4=:>2E6 E2=2E6 492?86 4@?76C6?46[ H9:49 H:== 36 96=5 😕 E96 &?:E65 pC23 t>:C2E6D 😕 }@G6>36C[ uC@>2? 25565]k^am

kAmsFC:?8 E96 a_a` &]}]4=:>2E6 E2=

kAmx?5:2 H@F=5 92G6 E@ D42=6 FA C6?6H23=6 42A24:EJ 2E =62DE E9C66 E:>6D :ED 4FCC6?E A246 😕 @C56C E@ >66E |@5:VD a_b_ A=6586[ 244@C5:?8 E@ $F>2?E $:?92[ 49:67 6I64FE:G6 @7 #6}6H !@H6C[ x?5:2VD =2C86DE C6?6H23=6 4@>A2?J]k^am

READ  Analiză: Deșeurile de ambalaje nereciclate au costat companiile românești 6 milioane de euro în 2022

kAmQtG6? :7 H6 >@G6 2E E9:D >2DD:G6 A246 ]]]H6 H:== ;FDE 36 32C6=JE@F49:?8 E96 ?6H 56>2?5 E92E H6 H:== 36 86 ?6C2E:?8[Q $:?92 D2:5] Q%@ 5@ 2?J >@C6 E92? E92E — :EVD 8@:?8 E@ 36 5:77:4F=E]]](6V5 92G6 E@ 4@>AC@>:D6 @? @FC 64@?@>:4 8C@HE9[ H9:49 2D J@F <?@H[ ?@ 4@F?ECJ 😕 E96 H@C=5 H2?ED E@ 4@>AC@>:D6 @?]sk^am

kAm|@5: 92D 8@@5 C62D@? E@ AFD9 @E96C 4@F?EC:6D E@ 6>3C246 2 8C66? EC2?D:E:@? 2?5 h62? @77 7@DD := 7F6=D]x?5:2 😀 2>@?8 E96 4@F?EC:6D >@DE 2E C:D< 7C@> 4=:>2E6 492?86[ 244@C5:?8 E@ E96 &]}]VD x?E6C8@G6C?>6?E2= !2?6= @? r=:>2E6 r92?86]k^am

kAmx?5:2 92D 2 9:DE@CJ @7 8C2AA=:?8 H:E9 6IEC6>6 962E[ 2?5 E96 $@FE9 pD:2? ?2E:@? 92D 4@?E:?F65 E@ 3C62< 962E C64@C5D[ >@DE C646?E=J 😕 yF=J[ H9:49 H2D E96 9@EE6DE >@?E9 @? C64@C5 8=@32==J] s? 6[ 2 3=:DE6C:?8 962E H2G6 😕 &EE2C !C256D9 =67E >@C6 E92? `__ 5625]k^am

kAm#6D62C496CD 92G6 H2C?65 E92E 3J a_d_ >@C6 E92? h_T @7 x?5:2 4@F=5 7246 6IEC6>6 962E E92E 6I4665D QE96 DFCG:G23:=:EJ =:>:E 7@C 2 962=E9J 9F>2? C6DE:?8 😕 E96 D9256[Q 244@C5:?8 E@ 2 &?:G6CD:EJ @7 r2>3C:586 DEF5J C6=62D65 😕 pAC:=]k^am

kAmr=:>2E6 492?86 2=D@ A@D6D 2 E9C62E E@ x?5:2VD 64@?@>J]tIEC6>6 962E 😀 DEC2:?:?8 AF3=:4 962=E9[ 28C:4F=EFC6 2?5 @E96C D64E@CD[ E96 DEF5J 7@F?5]k^am

kAm|@5: 2?5 @E96C 56G6=@A:?8\H@C=5 =6256CD 92G6 6IAC6DD65 9@A6D E92E C:496C[ (6DE6C? ?2E:@?D H:== 96=A E96> 7:?2?46 E96:C EC2?D:E:@?D E@ C6?6H23=6 6?6C8J] qFE E96 EC:462?D E92E =:EE=6 92D 366? 7@CE94@>:?8]Î? A_A`[ !C6D:56?E y@6 q:56? A=65865 S„]C3:==:@? 2??F2==C:? &]$]4=:>2E6 2:5 7@C 56G6=@A:?8 ?2E:@?D[ 3FE 2 #6AF3=:42?\4@?EC@==65 w@FD6 92D 5:>>65 2?J 492?46 @7 F?=@4<:?8 E92E >@?6J]k^am

kAm}@H (2D9:?8E@? :DA:E49:?8 C67@C>D 7@C E96 (@C=5 q2?< 2?5 @E96C >F=E:=2E6C2= 56G6= @A>6?E 32?:55=6\:?4@>6 4@F?EC:6D 2446DD 4=:>2E6 7:?2 ?4:?8]&]$]@77:4:2=D 92G6 56D4C:365 E96 677@CE 2D 2?2=E6C?2E:G6 E@ r9:?2VD q6=E 2?5 #@ 25x?:E:2E:G6[ H9:49 :?G6DE65 3:==:@?D 😕 56G6=@A:?8 4@F?EC:6D 3FE =67E >2?J 😕 563E]k^am

READ  Poate Sanjeev Gupta să scape de criza care îi cuprinde afacerea?

Camex? pF8FDE[ E96 (9:E6 w@FD6 2D<65 r@?8C6DD 7@C Sb]B3:==:@? 😕 ?6H 7F?5:?8 E@ 3@@DE E96 (@C=5 q2?:?:DEC2E:@? 92D 2=D @ 2D<65 7@C 2FE9@C:K2E:@?7@C 2 =@2?@7 FA E@ Sa` 3:==:@?E@ E96 x?E6C?2E: @?2= |@?6E2CJ uF?5]%96 AC@A@D2=D 4@F=5 F?=@4< >@C6 E92?Sa__ 3:==:@? 😕 ?6H7:?2? 4:?8 7@C 56G6=@A:?8 4@F?EC:6D[ 25>:?:DEC2E:@? @77:4:2=D D2J]k^am

kAm%9@F89 E96 (9:E6 w@FD6 DE:== ?665D r@?8C6DD E@ D:8?@77@? :ED A=2?[ E96 &]$]9@A6D E@ D64FC6 4@>>:E>6?ED 7C@> 2==:6D 2?5 @E96C A2CE?6CD E@ 96=A 7@@E E96 3:==[ %C62DFCJ $64C6E2CJ y2?6E {] *6==6? E@=5 C6A@CE6CD 😕 }6H s6=9: @? uC:52J]k^am

Adâncime: 56? 92D 925 >F49 >@C6 DF446DD 25G2?4:?8 9:D 5@>6DE:4 4=:>2E6 286?52]{2DE J62C[ 96 D:8?65 2 DH66A:?8 4=:>2E6 2?5 5CF8\AC:4:?8 3:== E92E :?4=F565 C@F89=J Sbf_ 3:==:@? E@ EC2?D:E:@? E96 &]$]e@4=62? 6?6C8J]k^am

kAmx?5:2 H:== A2G6 :ED @H? H2J@? 6IA2a5:58C6a6H23=6D[ &]$]p>32DD25@CE@ x?5:2 tC:4 v2C46EE: D2:5]k^Am

kAmx?5:2VD C2A:5 6IA2?D:@? @7 C6?6H23=6D H:==6G6?EF2==J @FEA246 6G6? E96 și]$][ AC65:4E65 E96 7@C>6C {]p]>2J@C[ H9@ D2:5 96VD >6E H:E9 x?5:2? 6?6C8J @77:4:2=D]k^am

kAmQqJ E96 6?5 @7 E9:D 564256[ {@D p?86=6D H:== 36 hfT 42C3@?\7C66[ 3FE x E9:?< x?5:2VD EC2?D:E:@? H:== 36 BF:4<6C E92? {]p][Q 96 D2:5] Q$>2== E9:?8D E92E 4@>6 7C@> 2 4@F?ECJ 2D 3:8 2D x?5:2 2C6 6BF2= E@ E96 D:K6 @7 >2?J > :5D:K6 4@F?EC:6D 5@:?8 3:8 E9:?8D]Qk^Am

Cam ——— k^am

kAmW$F3C2>2?:2? C6A@CE65 7C@> }6H s6=9:](:=<:?D@? C6A@CE65 7C@> (2D9:?8E@?]Xk^Am

Cam ——— k^am

kAm©a_ab {@D p?86=6D %:>6D]’:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=2E:>6D]4@>^Qm=2E:>6D]4@>k^2m ]s:DEC:3FE65 3J k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]EC:3F?64@?E6?E286?4J]4@>Qm%C:3F?6 r@?E6?E p86?4J[ {{r]k^2m k^am