iunie 15, 2024

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Recenzie de film: Idris Elba revine ca detectiv ascuțit în „Luther: The Fallen Sun”, o versiune mai mare și mai inteligentă a serialului | tata

Recenzie de film: Idris Elba revine ca detectiv ascuțit în „Luther: The Fallen Sun”, o versiune mai mare și mai inteligentă a serialului |  tata

John Luther al lui Idris Elba a ajuns în sfârșit pe marele ecran.

Și cu siguranță, mulți – cel puțin pe aceste țărmuri – vor viziona „Luther: The Fallen Sun” în sufrageria lor, dar asta nu schimbă faptul că această ramificație cinematografică a serialului dramatic britanic „Luther” se simte demnă de teatru.

Această pagină necesită javascript.

Este necesar JavaScript pentru a putea citi conținut premium. Fă-o în setările browserului tău, te rog.

CMP = C625J:? 2 4:? 6A = 6I 96C6 2? 5 E96C6[ :E 2CC:G6D @? }6E7=:I E9:D H66<]k^am

kAmxE 5 @ 6D D @ 2D 2 3: 886C[ 3@=56C 2?5[ F?7@CEF?2E6=J[ :?4C62D:?8=J @G6C\E96\E@A G6CD:@? @7 E96 D9@H]k^am

kAmrC62E65 2? 5 A6?? 65 3J} 6: = rC @ DD[ E96 D6C:6D C6G@=G6D 2C@F?5 :ED ?2>6D2<6[ 2 56E64E:G6 49:67 :?DA64E@C 😕 {@?5@?] ~3D6DD: G6 23 @ FE 42E49: ? 8 <: == 6CD E @ E96 A @ :؟ E H96C6 96'DH: == :؟ 8 E @ 3 = FC D @> 6> @C2 = 2? 5 6E9:42==:? 6 d[ srx {FE96C 7@F?5 9:>D6=7 😕 2 =@E @7 =682= 9@E H2E6C 2E E96 4@?4=FD:@? @7 E96 D9@H’D 7:7E9 D62D@? — @C “D6C:6D” 😕 qC:E DA62< — 😕 a_`h]k^am

camex? : ED @ A6?:? 8> @> 6? Ed[ “%96 u2==6? $F?” E2<6D FD 324< 😕 E:>6 D=:89E=J[ E@ 2 3:E @7 6IE@CE:@? E92E =625D E@ 2 DA@E @? 2 C@25 E92E BF:4<=J 364@>6D 2 4C:>6 D46?6] xED? : DG: D: E65 3J {FE96C[ 2?5 2=E9@F89 96 364@>6D 56E6C>:?65 E@ 7:?5 2 >2? H9@’D 8@?6 >:DD:?8 7C@> E96 D46?6[ {FE96C’D =682= EC@F3=6D 42E49 FA H:E9 9:> 367@C6 96 42? 5@ D@]k^am

sunt {FE96C:D D6? EE @ AC: D @?[ H9:49 😀 8C62E ?6HD 7@C s2G:5 #@36J Wp?5J $6C<:DX[ H9@’D C6DA@?D:3=6 7@C E96 >2?’D 5:D2AA62C2?46 2?5 😀 2 D25:DE:4 ADJ49@A2E9 H:E9 8C2?5 9@CC:7:4 A=2?D]k^am

READ  Previzualizare partener Xbox: vedeți ce urmează de la partenerii noștri interesanți de publicare terți

kAmp = E9 @ F89 # @ 36J 925366 ? 4 @? 46C? 65 {FE96C H2D E96@? 6 A6CD @? H9 @ 4 @ F = 5 7 @: = 9: D 7 @ CE94 @>:? 8 52DE2C5 = J5665D[ 96 ?@?6E96=6DD A@<6D E96 369:?5\32CD 362C[ 2?5[ D@@? 6?@F89[ {FE96C @C496DEC2E6D 2 AC:D@? 3C62< 2?5 😀 @? E96 42D6 2D 2 H2?E65 >2? 9:>D6=7]k^am

Sunt ~ G6C E96 @ A9? 6[ {FE96C 86ED E96 4@=56DE @7 D9@F=56CD 7C@> 9:D C6A=246>6?E[ srx ~56EE6 #2:?6 WrJ?E9:2 tC:G@X[ H9@ 92D ?@ C6DA64E 7@C E96 =2H\3C62<6C 2?5 H2?ED E@ D66 9:> =@4<65 FA 282:? 2D BF:4<=J 2D A@DD:3=6] w @ H6G6C[ >@C6 C646AE:G6 E@ {FE96C’D C6BF6DED 7@C 96=A 7C@> :?D:56 E96 A@=:46 56A2CE>6?E 😀 9:D @=5 3@DD[ |2CE:? $496?< Ws6C>@E rC@H=6JX[ H9@ C6EFC?D E@ E96 @77:46 2D 2 4@?DF=E2?E 27E6C 92G:?8 C6E:C65]k^am

kAmp? 5 2D J@F>:89E:>28:? 6[ @?46 #2:?6 H:E?6DD6D E96 D42=6 @7 6G:= 24ED #@36J 😀 42A23=6 @7[ D96 >FDE 6?E6C :?E@ 2? F?62DJ 2==:2?46 H:E9 {FE96C[ 5:D8C2467F= 2D 96 >2J 36]k^am

kAmrC @ DD – H9 @ D6 D6C: 6D 252AE2E: @? @7″%96 |DBF: E@r@2DE” C646?E = J H2D 42?46 = 65 3J pAA = 6%’Z 27E6C EH@D62D@?D – 92D H2?E65 E@>2 < 6 2 "{FE96C">G: 6 2D 72C 324 <2D E96 7: CDE EH @ D6C: 6D[ 96 D2JD :? E96 7:=>’D AC@5F4E:@? ?@E6D] w6 = A:؟ 8 9:> 2? 5 t = 32[ 2=D@ 2 AC@5F46C @? E96 7:=>[ 244@>A=:D9 E92E 8@2= 😀 5:C64E@C y2>:6 !2J?6[ H9@ 96=>65 E96 27@C6>6?E:@?65 DEC@?8 7@FC\6A:D@56 7:7E9 D6C:6D]k^am

kAmu@C>F49@7:EDEH@\9@FC\A = FD CF? E: >6[ “%96 u2==6? $F?” 😀 2? 6?E6CE2:?:?8 2772:C H:E9 9:89 3FE C62D@?23=6 DE2<6D] {: <6> 2? J%’\E@\>@G:6 EC2? D: E: @? D[ E9@F89[ E9:D @?6 F=E:>2E6=J 8@6D E@@ 3:8[ 4F=>:?2E:?8 😕 2? 6=23@C2E6 D6E A:646 E92E 😀 92C5 E@ E2<6 2== E92E D6C:@FD=J]k^am

kAm | F49@7 H92E>2<6D: E92C5E@DFDA6? 5 J @ FC 5: D36 =: 67: D$6C <: D' G: == 2: ?[ H9@ =6G6C286D E96 8F:=EJ 2?5 2D92>65 E@ 86E H92E 96 H2?EDi E96 @AA@CEF?:EJ E@ 4@>>:E 8CF6D@>6 24E:@?D :? E96 ?2>6 @7 6?E6CE2:?:?8 @E96CD 2D EH:DE65 2D 96 :D] pDHC:EE6?[ #@36J DE2CED @FE 2D D@>6H92E 36=:6G23=6[ 3FE[ 3J E96 6?5[ 96’D G6?EFC65 :?E@ 2 C62=> @7 3692G:@C 6G6? E96 y@<6C >2J 7:?5 @77\AFEE:?8]k^am

READ  Actorul de la EastEnders Dr Legg Leonard Fenton a murit la vârsta de 95 de ani

kAm %9: D: D2>G:6E92E56=:89ED23:EE>F49:? : ED 52C

%92E D2 km: 5[ $6C<:D W“%96 {@C5 @7 E96 #:?8D” >@G:6D[ “$E2C (2CDi %96 {2DE y65:”X[ EFC?D 😕 2? 2AAC@AC:2E6=J F??6CG:?8 A6C7@C>2?46 7@C >@DE @7 E96 7:=>]k^am

cât | 62? H9: = 6[ “w2CC:6E” DE2C tC:G@ 364@>6D 2? 2DD6E E@ E96 7:=> @?=J 27E6C E96 42D6 9:ED 4=@D6 E@ 9@>6 7@C #2:?6 2?5 H6 86E E@ D66 2?@E96C D:56 @7 E96 492C24E6C]k^am

Kemp? 5[ @7 4@FCD6[ G:6H6CD @7 E96 D9@H <?@H 9@H 4@>A6==:?8 t=32 W“%96 (:C6[” “q62DE”X 92D 366? 2D {FE96C[ 2?5 ?@E9:?8’D 492?865 96C6] t = 32 4 @? E:? F6D E @ 5 @ E96 5C: G6?[ ADJ49@=@8:42==J 52>2865 =2H>2? BF:E6 H6==]k^am

kAmx7 J@F’G6? 6G6C D66? E96 D9 @ H – J @ F42? G: 6H2 == E96 6A: D@56D@? wF = F.[ ?@E }6E7=:I[ 3J E96 H2J — J@F D9@F=5 92G6 =:EE=6 EC@F3=6 7@==@H:?8 E96 8@:?8D\@? 😕 “%96 u2==6? $F?]*@F;FDE H@?’E 92G6 2 == E96 324 H9J{FE96C:D E96 H2J 96:D]k^Am

kAm $A62 <:? 8 @ 7E92E324 @C6 „{FE96C” – E9: D = 2E6\82>6 56G6 = @a>6?[ E@@[ 😀 2 =:EE=6 D:==J — D@ H6 >2J ?@E 92G6 D66? E96 =2DE @7 96C[ 6:E96C]k^am

km * 6 d[ “%96 u2==6? $F?” F=E:>2E6=J CF?D 2 3:E @77 E96 C2:=D[ 3FE :E’D ?:46 E@ 92G6 srx {FE96C 324< @? E96 42DE 2== E96 D2>6]k^am

Am ——— k ^ am

kAm ‘{&%wt#i%wt up {{t}$&}’ k^Am

kAma]d DE2CD W @ FE @ 7 cXk ^ Am

kAm#2E65i#W7@C5:DEFC3:? 8^G: @ = 6? E4@? E6? E[ =2?8F286 2?5 D@>6 D6IF2= >2E6C:2=Xk^Am

kAm#F??:?8 E:>6i ai`_k^Am

kAmw@H E@ H2E49i ~? }6E7=:I uC:52Jk^Am

kAm———k^Am

kAmU4@AJja_ab %96 }6HD\w6C2=5 W(:==@F893J[ ~9:@X] ‘: D:E%96}6HD\w6C2=5W (:==@F893J[ ~9:@X 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]? 6HD \ 96C2 = 5]4 @ > QmHHH]? 6HD\96C2=5]4@>k^2m]s: DEC: 3FE65 3J%C: 3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[ {{r]k^am

READ  Președintele României sosește la Kiev pentru o întâlnire cu Zelensky din Ucraina, alături de Macron, Schulz și Draghi

Drepturi de autor 2023 Tribune Content Agency.