noiembrie 28, 2023

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Recenzie de film: „Indiana Jones și cadranul destinului” arată (și sună) rolul, dar nu este strălucitor | tata

Recenzie de film: „Indiana Jones și cadranul destinului” arată (și sună) rolul, dar nu este strălucitor |  tata

„Indiana Jones and the Dial of Destiny” a debutat în mai la Festivalul de Film de la Cannes, unde a primit ceea ce poate fi descris doar ca un răspuns cald din partea criticilor.

Pe baza unei previzualizări recente a celui de-al cincilea și ultimul film din serialul îndrăgit datând din 1981 „Raiders of the Lost Ark”, este destul de ușor de spus că „Dial” nu este o aventură teribilă a Indiana Jones.

Această pagină necesită javascript.

Este necesar JavaScript pentru a putea citi conținut premium. Fă-o în setările browserului tău, te rog.

kAmqFE[ 2=2D[ :E :D?’E 2 A2CE:4F=2C=J DEC@?8 @?6[ 6:E96C]k^am

kAmxE’D 2D: 7 E2 = 6? E65 7: = >> 2 <6C y2> 6D | 2? 8 @ = 5 – E2 <:؟ 8 E96 C6:؟ D 7C @> 7C2? 49: D6 5: C64E @ C$E6G6? $A: 6 = 36C8 – D6EFE E @ > 2 < 6 2 4 @ ? G:? 4:? 8 7 @ C86CJ @ 7 2? „x?5:2?2y@?6d]” k^Am

kAmpD: 56 7C@> $A: 6 = 36C8[ 2== E96 C6BF:D:E6 :?8C65:6?ED 2C6 E96C6[ 7C@> w2CC:D@? u@C5 😕 E96 E:EF=2C C@=6 — H62C:?8 9:D =62E96C ;24<6E 2?5 765@C2 2?5 @442D:@?2==J 4C24<:?8 E92E :4@?:4 H9:A — E@ 2? 2C4926@=@8:42= EC62DFC6 E@ D496>:?8 }2K:D E@ @?6 =2DE C@FD:?8 D4@C6 7C@> E96 8C62E y@9? (:==:2>D]k^am

kAmp? 5 J6E E96 2772: C4@? DE2? E = J 766 = D 2 =: EE = 6 @ 77[ DE2CE:?8 H:E9 E96 24E:@?\A24<65 7:CDE 24E D6E ad J62CD 367@C6 E96 >2:? 25G6?EFC6 2?5 762EFC:?8 2 4@?G:?4:?8=J 56\2865 u@C5]k^am

kAmxE: D? ‘ED: > A = J E92E E9: D AC @ = @ 8F6[ H9:49 :?EC@5F46D FD E@ E96 7:=>’D G:==2:?[ E96?\}2K: @77:46C yFC86? ‘@==6C W|25D |:<<6=D6?X[ CF?D E@@ =@?8] xE’D E92E 8: G6? 2 == E92E EC2? DA: C6D 5FC:? 8: E-x? 5J2? 5 2? 2C4926 @ = @ 8: DE A2 =[ q2D:= $92H W%@3J y@?6DX[ 6G6?EF2==J 6?5:?8 FA @? 2 DA665:?8 EC2:? ECJ:?8 E@ C6D4F6 2 C2C6 2CE:724E 7C@> E96 }2K:D — E96 D6BF6?46 D9@F=5 766= >@C6 E9C:==:?8 E92? :E 5@6D]k^am

Mamă {: <6> F49 @ 7 H92E H: == 7 @ == @ H: E[ :E’D 4@>A6E6?E 3FE D@>69@H F?56CH96=>:?8]k^am

READ  Pionierul Ringling Brothers, Alice Clark Brown, moare la 68 de ani

Câte %96 7: => E96? > @ G6D E @: ED AC6D6? E52J[ `heh[ >@C6 E92? `_ J62CD 27E6C E96 6G6?ED @7 a__g’D “x?5:2?2 y@?6D 2?5 E96 z:?85@> @7 E96 rCJDE2= $<F==[” H9:49 D2H E96 96C@ =62C? 96 925 2 D@? W$9:2 {2q62@F7’D |FEE (:==:2>DX 2?5 H65 @=5 7=2>6 |2C:@? #2G6?H@@5 Wz2C6? p==6?X]k^am

kAm} @H.[ 2? 6G6?\>@C6\4FC>F586@?=J x?5:2?2 y@?6D 😀 =:G:?8 2=@?6 😕 2? 2A2CE>6?E ?@E 72C 7C@> }6H *@C<’D wF?E6C r@==686[ H96C6 96 92D E2F89E 7@C 23@FE 2 564256 2?5 7C@> H96C6 96 😀 D6E E@ C6E:C6] W*6D[ J@F H:== =62C? H9J x?5J 😀 @? 9:D @H?]Xk^am

kAmw6 86ED 2> @ C6 = 2AA62:? 8 D: 56 <: 4 2? H9 @ 4 @? E:? F6D E @ 42 == 96C 3J E96?: 4 <؟ 2> 6″ (@> 32E” 2E D49= 2? 5[ 27E6C 2 42E49\FA 5C:?<[ AC@4665D E@ DE62= E96 92=7 @7 2 C2C6 2CE:724E E92EVD DE@C65 2E E96 4@==686 😕 E96 9@A6D @7 D6==:?8 :E E@ E96 9:896DE 3:556C]k^am

kAm %96 E96 @ CJ8 @ 6D E92E[ H96? C64@?DECF4E65[ pC49:>656D s:2= 4@F=5 36 FD65 E@ =@42E6 7:DDFC6D 😕 E:>6[ E96C63J 2==@H:?8 7@C E:>6 EC2G6=] %92E:D H9J’@==6C[ ?@H 2 A9JD:4:DE H@C<:?8 😕 E96 &]$]DA246 AC @ 8C2 > 2? 5 ?E 32D97F = 23 @ FE>: DE2 <6D 96766 = D} 2K: = 6256C p5 @ = 7 w: E = 6C> 256 5FC:? 8 (C = 5 (2 c x c).[ 2=D@ 😀 56DA6C2E6 E@ 86E 9:D 92?5D @? :E]k^am

kAm %96 7FC:FD x? 5J7=: 6D@77E@%2? 8: 6C E @ C6EC: 6G6 E96 DE @ = 6? 92 = 7 @ 7 E96 5: 2 = 7C @ > w6 = 6? 2[ 3FE[ @7 4@FCD6[ E96 EH@ >FDE E62> FA E@ DE@A ‘@==6C 7C@> 24BF:C:?8 3@E9 92=G6D]k^am

kAm (C: EE6?3J3C@E96CDy6K2?5y@9?\w6?CJ qFEE6CH@CE9W”u=28s2J”X[ “x?5:2?2 y@?6D 2?5 E96 rCJDE2= $<F==” D4C:36 s2G:5 z@6AA 2?5 |2?8@=5[ “s:2=” 2=D@ 762EFC6D ?@E23=6 DFAA@CE:?8 A6C7@C>2?46D 3J p?E@?:@ q2?56C2D W“!2:? 2?5 v=@CJ”X[ 2D #6?2=5@[ 2? @=5 7C:6?5 E@ H9@> x?5J EFC?D H96? 96 ?665D E96 D6CG:46D @7 2? 6IA6CE 5:G6C 😕 vC6646j tE92?? xD:5@C6 W“|@CE6=”X[ 2D w6=6?2’D J@F?8\3FE\42A23=6 A2CE?6C 😕 4C:>6[ %655Jj 2?5 2? F?56CFE:=:K65 q@J5 w@=3C@@< W“’6?862?46”X[ 2D ‘@==6C’D =625 96?49>2?[ z=236C]k^am

READ  Gebeka Vânzări mari de desene animate „Living Large” și „Diplodocus” la Cannes (exclusiv) | Știri

kAm | 2 <:؟ 8 E:> 6 2 <6J 6 = 6> 6? EE @ E9: D DE @ CJ 96 = AD = 62? 😕 E @ E96:? 6D42A23 = 6 724E E92E x? 5:2? 2 ani @? 6D: D? @ J @ F? 8>2?]p == 4C65: EE@u@C5[ ?@H g_[ 7@C 36:?8 23=6 E@ AF== @77 E9:D D66>:?8=J A9JD:42==J 56>2?5:?8 A6C7@C>2?46 — :E’D D@>69@H 36=:6G23=6 H96? x?5J >@F?ED 2 A@=:46 9@CD6 E@ 6D42A6 AFCDF6CD 😕 E96 >:55=6 @7 2 }6H *@C< r:EJ A2C256 — 3FE E9:D 😀 ?@E E96 96C@ 2E 9:D >@DE 4@>A6==:?8]k^am

kAm „s: 2 =”: d[ 😕 724E[ 2E :ED >@DE 6?828:?8 H96?6G6C (2==6C\qC:586 😀 😕 E96 7C2>6] %96 HC: E6C@7 E96 3C: ==: 2? E3FE D9@CE\=: G654@>65J D6C:6D”u=62328[” D96 2=D@ DE2CC65 😕 E92E D9@H 2?5 92D >256 @E96C >6>@C23=6 A6C7@C>2?46D[ :?4=F5:?8 2D E96 G@:46 @7 24E:G:DE 5C@:5 {b\bf 😕 “$@=@i p $E2C (2CD $E@CJ]w6 = 6? 2: D DA: C: E65 2? 5 2 3: E D6 = 7: D9[ 3FE[ 2E E96 6?5 @7 E96 52J[ D96 42C6D 23@FE E9:D 72E96C 7:8FC6[ 2== @7 H9:49 4@>6D E9C@F89 G:2 (2==6C\qC:586’D H@C<]k^am

Kemp? 5[ 2E E96 G6CJ =62DE[ |:<<6=D6? 😀 2 D@=:5 3255:6[ E96 “w2??:32=” 2?5 “p?@E96C #@F?5” DE2C A@DD6DD:?8 2? F?BF6DE:@?23=6 D4C66? AC6D6?46] W%92E96492C24E6C’D>E:G2E:@? D2C6? „E6I24E=JH92EJ@F2DDF>6:D2?:46E@F493JE96HC:E6CD[ 3J E96 H2J]Xk^am

kAmp == E96:? 8C65:6? ED D9 @ F = 5 255 FA E @ 2 > @ C6 7 = 2G @ C7F = 7 : =>[ “x?5:2?2 y@?6D 2?5 E96 s:2= @7 s6DE:?J” E2DE:?8 2 =:EE=6 E@@ 3=2?5 2 =:EE=6 E@@ @7E6?]k^am

kAmxE’D DFCAC: D:? 8 E92E | 2? 8 @ = 5 – H9 @ D6:> AC6DD: G6 =: DE @ 7 4C65: ED: ? 4=F56D”v:C=[ x?E6CCFAE65” W`hhhX[ “(2=< E96 {:?6” Wa__dX[ “{@82?” Wa_`fX 2?5 “u@C5 G u6CC2C:” Wa_`hX — H2D?’E 23=6 E@ 3C:?8 D@>6E9:?8 2 =:EE=6 >@C6 K6DEJ E@ E96 AC@4665:?8D] w6: D D2: 5 E @ 92G6 4 @ ? DF = E65 C6A62E65 = JH: E9 $ A: 6 = 36C8[ H9@[ 2=@?8 H:E9 x?5:2?2 y@?6D 4@\4C62E@C v6@C86 {F42D 😀 4C65:E65 2D 2? 6I64FE:G6 AC@5F46C]k^am

READ  Black Hope din Senatul SUA anulează evenimentul de pe zvastică

kAm~z[ :E H@F=5 92G6 366? F?C62=:DE:4 E@ 6IA64E D@>6E9:?8 2AAC@249:?8 E96 36DE @7 E96 >@G:6D — H9:49[ 7@C E96 C64@C5[ 😀 ?@E “#2:56CD” 3FE :?DE625 `hgh’D 6?5=6DD=J 6?E6CE2:?:?8 “x?5:2?2 y@?6D 2?5 E96 {2DE rCFD256” — 3FE E96 9@A6 H2D :E H@F=5 C:D6 H6== 23@G6 “z:?85@>” 2?5 `hgc’D 96C<J\;6C<J “x?5:2?2 y@?6D 2?5 E96 %6>A=6 @7 s@@>]k^am

kAm$@>F497@C E92E]k^Am

kAm%96>G: 6’D AC @ 5F4E: @? ? @ E6D AC @ 4 = 2: ? E9: DE @ 36″ E96 7: ? 2 = 492AE6C: ? E96 D282 @ 7 @ 6 @ 7 4: ? 6> 2’D 8C62E6DE 96C @ 6D[” 6G6? :7 E96 G6CJ 7:?2= D9@E >2<6D J@F H@?56C 23@FE E92E[ :7 @?=J D=:89E=J]k^am

kAm”s:2=”3C:? 8D 324 < 2E = 62DE @ ? 6 7C:6? 5 52E:? 8E@" #2: 56CD[” y@9? #9JD\s2G:6D’ $2==29[ x?5J’D =@?8E:>6 A2=[ H9@ 2== 3FE 368D E@ E28 2=@?8 H:E9 9:> @? @?6 =2DE 25G6?EFC6]k^am

kAm „%9: D:D?E2? 25G6?[ $2==29P” E96 8CF>AJ 2C4926@=@8:DE :?D:DED] „%9@d6 52JD 92G64@> 6 2? 5 8 @? 6]” k^am

km (6 ==[ “x?5:2?2 y@?6D 2?5 E96 s:2= @7 s6DE:?J” 5@6D BF2=:7J 2D 2? 25G6?EFC6[ 3FE[ J6D[ :E 5@6D D66> 2D :7 E9@D6 52JD 92G6 4@>6 2?5 8@?6]k^am

Am ——— k ^ am

kAm’x}sxp}py ~}t$p}s%wt sxp{~u st $%x}*’k^Am

kama DE2CD W @ FE @ 7 cXk ^ Am

kAm |! p C2E:? 8i! v\`b W7@C D6BF6? 46D @ 7 G: @ = 6? 46 2? 5 24E: @?[ =2?8F286 2?5 D>@<:?8Xk^Am

kAm#F??:?8 E:>6i aibck^Am

kAmw@H E@ H2E49i x? E962E6CD yF?6 b_k^Am

kAm———k^Am

kAmU4@AJja_ab %96 }6HD\w6C2=5 W(:==@F893J[ ~9:@X] ‘: D:E%96}6HD\w6C2=5W (:==@F893J[ ~9:@X 2E k2 9C67lQ9EEAi^^HHH]? 6HD \ 96C2 = 5]4 @ > QmHHH]? 6HD\96C2=5]4@>k^2m]s: DEC: 3FE65 3J%C: 3F? 6 r @? E6? E p86? 4J[ {{r]k^am

Drepturi de autor 2023 Tribune Content Agency.