septembrie 29, 2023

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Recenzie de film: Insidious: Ușa roșie nu reușește să intimideze o formulă câștigătoare pentru finalul seriei | tata

Recenzie de film: Insidious: Ușa roșie nu reușește să intimideze o formulă câștigătoare pentru finalul seriei |  tata

Franciza „Insidious” revine la ea însăși în a cincea sa continuare, revenind la rădăcini cu echivalentul filmului de a aduce trupa (traumatizată) înapoi împreună.

Patrick Wilson, Tye Simpkins, Rose Byrne și Andrew Astor se reunesc în „Insidious: The Red Door”, iar dacă vrei sau nu să deschizi acea ușă poate depinde de cât de complet ești. Pentru mulți, să-l lași încuiat ar putea fi în regulă.

Această pagină necesită javascript.

Este necesar JavaScript pentru a putea citi conținut premium. Fă-o în setările browserului tău, te rog.

kAm%96? 6H>G: 6E2 <6D A = 246؟:؟ 6 J62CD 27E6C E96 6G6؟ ED @ 7 a_`bVD "x؟ D: 5:FDi r92AE6C a[” 2?5 E96 96C@:4 {2>36CE 72>:=J :D ?@E 5@:?8 H6==] s25 واط (: = D @؟ X 2؟ 5> @>WqJC? 6X 2C6 5: G @ C465 2? 5 E96: C4@ == 686 \ 2865 D@?[ s2=E@? W%J $:>A<:?DX[ AC6EEJ >F49 92E6D 525] *@F C62 == J5@? VE <؟ @ H> 6P” 96 H2: = D]k ^ Am

kAm%96 AFD9 \ AF == @ 7 72E96CD 2? 5D@? D: D 2 AC @>:? 6? E E96>6 96C6[ 3FE E96 C@@ED @7 E9:D A2CE:4F=2C 72E96C\D@? F?92AA:?6DD >2J 92G6 E@ 5@ H:E9 E96 724E E92E E96J 92G6 DFAAC6DD65 >6>@C:6D @7 HC6DE=:?8 H:E9 56>@?D 😕 2 EH:=:89E C62=> 42==65 %96 uFCE96C]k^am

kAm% 96 uFCE96C – 2D @ CE @ 7 & AD: 56 s @ H?[ 3FE =@?8 367@C6 “$EC2?86C %9:?8D” — 😀 56D4C:365 2D “2 H@C=5 72C 36J@?5 @FC @H?[ J6E :E’D 2== 2C@F?5 FD[ 2 A=246 H:E9@FE E:>6 2D H6 <?@H :E[ 2 52C< C62=> 7:==65 H:E9 E96 E@CEFC65 D@F=D @7 E96 5625[ 2 A=246 ?@E >62?E 7@C E96 =:G:?8]$@=:<6w@==JH5nk^Am

kAms25 2? 5D@? D92C6 2 DA64:2=8:7E – E96 23:=:EJ E@ 2DEC2=AC@; 64E[ @C =62G6 E96:C 3@5:6D 2?5 5C:7E :?E@ @E96C H@C=5D] qFE E96 4 @ DE: D 9:89 – E96 D @? H2D:? 2 4 @ > 2 7 @ C 2 J62C 2? 5 2 56 > @? A@DD6DD65 525[ H9@ E96? EC:65 E@ D=2F89E6C E96 72>:=J] | 6> @ C: 6D @ 7 E92E H6C6 DFAA @ D65 E @ 36 H: A65 2H2J]k^Am

READ  Warner Bros. colaborează. Odată cu pornirea Web 3, Eluvio, va lansa NFT-urile „Stăpânul Inelelor”.

kAms25 2? 5D@? 😕 E96? 6H:? DE2 => 6? E 8C25F2 == JF? = @4 < %96 uFCE96C 2? 5 C6EFC? E @? 2G:82E6:E.[ 3FE E96 >@G:6 8C25F2==J 72==D 2A2CE :?E@ :?4@96C6?46 2?5 E96 FD6 @7 ;F>AD42C6D @7 D9@4<:?8 :>286D[ =:<6 4C66AJ 5@==D :? 2 3:C54286[ 2 56>@? G@>:E:?8 @C 4:C4FD 4@?E@CE:@?:DED 6>6C8:?8 7C@> D@72D]k^am

kAmxEVD 2 A: EJ 3642FD6 (: = D@?E@?=J24ED[ 96 2=D@ >2<6D 2 DEC@?8 5:C64E@C:2= 563FE 2?5 6G6? D:?8D @G6C E96 6?5 4C65:ED[ ;@:?:?8 E96 G6CJ 2AAC@AC:2E6 $H65:D9 C@4< 32?5 v9@DE 7@C “$E2J]xE H@F=5?VE DFCAC:D6 FD:7 (:=D@?H2D24EF2==J E96AC@;64E:@?:DE 2E J@FC=@42=4:?6A=6I[ E@@]k^am

kAm %96 D4C66? A = 2J 3J 7C2? 49: D6? 6H4@>6C$4@EE%66>D766=D>@C6=: <6 72؟ 7: 4E: @؟[ H:E9 :ED =@G:?8 ?@5D E@ :E6>D 2DD@4:2E65 H:E9 E96 7C2?49:D6 — E96 42>A6C =:89E[ 2 D42CJ G6CD:@? @7 “%:AE@6 %9C@F89 E96 %F=:AD” 2?5 2 3@I @7 @=5 A9@E@D @7 525] | @ DE = J E96 DE @ CJ؛ FDE> 62? 56CD]k ^ am

camex? C62=: EJ[ qJC?6 2?5 pDE@C 92G6 G6CJ =:EE=6 D4C66? E:>6 2?5 :E 😀 (:=D@? 2?5 $:>A<:?D H9@ 2C6 E96 DE2CD[ 2D 525 EC:6D E@ 4@>6 E@ 8C:AD H:E9 H9J 96 766=D “7@88J” 2?5 s2=E@?VD >6>@C:6D 2C6 EC:886C65 3J 2 DH2D93F4<=:?8 2CE E62496C H9@ 492==6?86D 96C 4=2DD H:E9 E9:D >@EE@i “*@F >FDE =6E 8@ @7 J@FC A2DE]k^am

kAm%96C62C6D@>6?:7EJ? 6H E @ F496D[ >@DE ?@E23=J 2 7C:89E\76DE 😕 2? |#x >249:?6[ 2? 2=C625J G6CJ :?E:>2E6 AC@465FC6 😕 2 E:89E A=246] r9f? 2? J3@HD2C62EE24965E@E96>G:6VD7:? 2 => @> 6? ED 2D H6 ==[ C6F?:@?D ?@E 62C?65 @C 4@96C6?E]k^am

kAmx7 E96″x? D: 5:FD” 7C2? 49: D6: DJ @ FC; 2>[ 3J 2== >62?D 8@ 2?5 D66 E96 @C:8:?2= u23 u@FC @7 E96 {2>36CE 72>:=J 32EE=6 9@==@H\6J65 56>@?D 7@C A6C92AD E96 =2DE E:>6] qFE 7 @ C 6G6CJ @ 6 6 = D6[ H9J ?@E =6E E96 A2DE DE2J 😕 E96 A2DEnk^Am

kAm“x?D:5:@FDi %96 #65 s@@C[” 2 $@?J !:4EFC6D C6=62D6 E92E 9:ED E962E6CD uC:52J[ 😀 C2E65 !v\`b 7@C “G:@=6?46[ E6CC@C[ 7C:89E6?:?8 :>286D[ DEC@?8 =2?8F286 2?5 DF886DE:G6 C676C6?46D]#F??:? 8 E:>6i`_f>:? FE6D]%H@DE2CDFE@7 7@FC]k^Am

READ  Industria românească a înregistrat cu 14% mai multă producție și cu 24% mai multe venituri în ianuarie-iulie

k9C^m

kAm |! pp s67:?: E: @? @7! v\`bi! 2C6? ED DEC @? 8 = J42FE: @? 65]$ @ > 6 > 2E6C: 2 => 2J 36:? 2AAC@AC:2E67@C49:=5C6? F? 56C`b]k^am

k9C^m

kAm~? =:? 6i k2 9C67lQ9EEADi ^^ HHH]:? D:5:FD]>G:6Qm9EEADi ^^HHH]:? D:5:FD]>G:6k^2mk^Am

k9C^m

kAm | 2c ^ z6?? 65J%H:EDQm9EEAi^^EH:EE6C]4@>^z6?? 65J%H: EDk^2mk^am

Copyright 2023 The Associated Press. Toate drepturile rezervate. Acest material nu poate fi publicat, difuzat, rescris sau redistribuit fără permisiune.