aprilie 2, 2023

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

România – Actualizări Registrului Comerțului și Dreptului Societăților

1. Prezentare generală

La 26 iulie 2022, Legea nr. 265/2022 privind Registrul Comerțului și pentru modificarea și completarea unor acte juridice care afectează înregistrarea în Registrul Comerțului au fost publicate în Monitorul Oficial al României („Legea 265-2022„).

Noua legislație va intra în vigoare pe 26 noiembrie 2022.

În secțiunile de mai jos, vom prezenta cele mai importante evoluții și modificări introduse de Legea 265/2022.

2. Arhivarea documentelor registrului comercial

Oficiul Național al Registrului Comerțului („NTRO”) sau, după caz, oficiile județene ale registrului comerțului vor fi, de asemenea, obligate să arhiveze dosarele care conțin cereri de înscriere la Registrul Comerțului, documente justificative, documente pe care se depun înscrieri în Registrul Comerțului și documente care fac dovada înregistrării, pt. fiecare profesionist inregistrat, in forma electronica.

Documentele depuse pe hârtie înainte de 31 decembrie 2006 vor fi convertite în format electronic la primirea cererii de înregistrare sau a cererii de eliberare a copiilor sau a copiilor certificate ale acestor documente transmise prin mijloace electronice.

Această cerință va intra în vigoare de la 1 august 2023.

3. Eliberarea documentelor

Începând cu data de 26 noiembrie 2022, extrasele informațiilor despre companie, certificatele de confirmare a detaliilor companiei și fotocopiile documentelor care urmează a fi eliberate de NTRO/Oficiile Registrului Comerțului prin mijloace electronice vor purta semnătura electronică calificată a Registrului Comerțului.

Mai mult, atunci când cererile de înregistrare sunt depuse prin mijloace electronice, folosind o semnătură electronică calificată, documentele care vor fi eliberate de oficiile registrului comerțului după înregistrare (inclusiv certificatele de înregistrare a societății în cazul cererilor de înmatriculare depuse prin mijloace electronice) vor fi și ele emise electronic. . Format cu o semnătură electronică calificată.

Conform Legii 265/2022, aceste documente vor avea aceeași valoare ca și documentele certificate de un notar public.

4. Recorder și Comitetul NTRO

Legea 265/2022 reglementează și condițiile pe care trebuie să le îndeplinească persoanele fizice desemnate ca înscrise în Registrul Comerțului (într-un alt sens Persoanele însărcinate cu analizarea și soluționarea cererilor de înregistrare depuse în fața oficiilor registrului comerțului. Pentru a ocupa acest post trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

(i) să fie cetățean al României, al unui stat membru al Uniunii Europene, al unei țări aparținând Spațiului Economic European sau al Confederației Elvețiene;

(ii) domiciliul său este în România;

(3) Cunoașterea limbii române oral și în scris;

(4) să aibă capacitate juridică deplină;

(5) să fie licențiat în drept și să aibă cel puțin 5 ani experiență în domeniul juridic;

(6) să nu aibă antecedente penale ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau pentru săvârșirea intenționată a oricărei alte infracțiuni;

READ  Clarke Energy și INNIO oferă generații flexibile către Nova Power & Gas din România

(7) să nu fie agent, inclusiv sub acoperire, informator sau colaborator în domeniul informațiilor;

(8) să fie apt din punct de vedere medical și psihologic pentru a-și îndeplini atribuțiile;

(ix) să promoveze un examen pentru funcția de registrator.

Cerința de a avea o licență și experiență în drept ar trebui să conducă, de obicei, la o practică mai consecventă între solicitanții înregistrării registrului comerțului și oficiile registrului comerțului atunci când analizează cererile registrului comerțului.

De asemenea, pentru a asigura o practică uniformă pentru NTRO și Oficiile Registrului Comerțului, în baza Legii 265/2022, NTRO va înființa un Comitet Uniform de Practică și Analiză, care va fi format din registratori și profesioniști în drept.

Rolul acestei comisii este de a formula puncte de vedere cu privire la aspectele juridice care decurg din analiza activității de înregistrare în registrul comerțului, cu accent pe dezvoltarea unei practici standardizate.

5. Rezervarea numelui companiei

Legea 265/2022 reduce perioada de valabilitate a dovezii eliberate in urma verificarii si sechestrarii denumirii societatii, de la trei luni de la emiterea acesteia la o luna.

Astfel, aceasta ar trebui să proceseze mai rapid procesul de constituire a societății (elaborarea, semnarea și depunerea actelor de constituire), pentru a evita posibilitatea expirării rezervei necesare înființării societății sub denumirea solicitată.

6. Documente justificative

Legea 265/2022 stabilește regulile privind limba documentelor care trebuie depuse la Oficiile Registrului Comerțului/NTRO, astfel:

(1) Ca regulă generală, documentele depuse în sprijinul cererilor de înregistrare trebuie să fie redactate în limba română;

(2) Documentele pot fi depuse și în limbile oficiale ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Spațiului Economic European corespunzătoare naționalității solicitantului, însoțite de traduceri în limba română emise de un traducător autorizat;

(3) Documentele întocmite și într-o limbă străină trebuie plasate fie pe două coloane, cu textul în limba română în prima coloană și textul în limba străină în coloana a doua, fie, respectiv, mai întâi textul în limba română și apoi textul în limba străină. .

Deși această prevedere poate fi considerată oarecum formală, scopul ei probabil este de a asigura coerența și ușurința publicării versiunii în limba română a documentelor depuse la oficiile registrului comerțului în Monitorul Oficial al României, atunci când este necesar.

7. Licente

Legea 265/2022 prevede că autoritățile și instituțiile publice implicate în eliberarea diferitelor licențe vor încheia protocoale de cooperare cu NTRO, în scopul comunicării periodice a listei codurilor CAEN care necesită autorizare sau condiții speciale de notificare, precum și a listei. de profesionişti cu condiţii cheie. sau activitatea secundară a Codurilor NACE relevante, pentru care Registratorul, sub rezerva unor astfel de licențe sau notificări, va solicita, în vederea desfășurării, în condițiile statutare, a activității relevante.

READ  Megaorașele conduc jumătate din creșterea economică globală

Astfel, companiile ar trebui să aibă mai multă claritate cu privire la licențele necesare pentru a-și desfășura activitatea.

Legea 265/2022 mai prevede că atunci când o autoritate suspendă sau interzice o anumită activitate a unei societăți în urma unei inspecții, această acțiune va fi raportată la NTRO pentru a fi menționată în registrul comerțului.

Astfel, cel puțin teoretic, o entitate care intenționează să contracteze servicii sau produse care necesită anumite licențe va putea verifica dacă furnizorul are probleme de licențiere.

La ridicarea procedurilor relevante de suspendare/interzicere a activității, aceasta va fi publicată și în Registrul Comerțului.

8. Statut

Legea 265/2022 introduce modificări referitoare la elementele care trebuie reflectate în statut, dintre care cele mai importante sunt următoarele:

(1) Actul constitutiv trebuie să conțină o clauză prin care acționarii declară că îndeplinesc cerințele pentru a fi acționar (care indică, în general, lipsa cazierului penal și fiscal);

(ii) Aceeași metodă va prevedea modalitatea de adoptare a deciziilor acționarilor, cu votul tuturor acționarilor, în cazul în care majoritatea absolută nu poate fi determinată din cauza parității de participare la capital; Această prevedere ar trebui să încurajeze antreprenorii să evite înființarea de companii în care nu poate fi atinsă majoritatea absolută (de exemplu, acele companii care dețin fiecare câte 50% din acțiuni) pentru a evita dezavantaje;

(3) Actul constitutiv trebuie să reflecte detalii privind identificarea beneficiarilor finali ai societății respective și mijloacele prin care se exercită controlul asupra societății.

Poate cel mai important, spre deosebire de legislația actuală, odată cu intrarea în vigoare a Legii 265/2022, modificarea actului constitutiv (care este necesară pentru luarea unor decizii importante precum schimbarea numelui, schimbarea sediului social, modificarea legii model etc.) mai mult timp necesită aprobarea tuturor acționarilor companiei.

Aceasta înseamnă că acționarii vor trebui să negocieze cu atenție și să determine cerințele de vot relevante pentru a aproba aceste modificări. În caz contrar, astfel de modificări vor fi efectuate prin votul acționarilor care dețin 50% plus una dintre acțiuni, cu excepția cazului în care modificarea se referă la o chestiune în care legea cere o majoritate calificată/unanimitate.

9. Plata de capital

Acţionarii societăţii cu răspundere limitată nu vor mai fi obligaţi să plătească întregul capital social al societăţii la constituire şi vor putea plăti până la 30% din capitalul social în cel mult 3 luni de la data constituirii, dar înainte de începere. operațiunilor în numele societății, diferența fiind plătită după cum urmează:

(1) o contribuție în numerar, în termen de 12 luni de la înregistrare;

(2) O contribuție în natură, în termen de doi ani de la înregistrare.

READ  Energiile regenerabile din țările UE din Balcani sunt pregătite pentru un viitor luminos, cu veniturile în 2021 în creștere cu 30%

10. din oficiu descompunere

Conform Legii 265/2022, NTRO se va putea asigura că sunt îndeplinite anumite condiții pentru dizolvarea societății, la solicitarea oricărei persoane interesate sau în virtutea poziţiei saledupă cum urmează:

(1) Condițiile referitoare la sediul social nu mai sunt îndeplinite, după expirarea perioadei de valabilitate a documentului care face dovada dreptului de folosință a localului folosit ca sediu social sau a transmiterii dreptului de folosință sau de proprietate asupra spatiu folosit ca sediu social;

(2) Societatea și-a încetat activitatea sau nu și-a reluat activitatea după o perioadă de inactivitate temporară, anunțând organele fiscale și înscrierea acesteia în Registrul Comerțului (această perioadă nu poate depăși trei ani de la data înregistrării în Registrul Comerțului). );

(3) În cazul societăților cu durată determinată, la expirarea termenului menționat în actul constitutiv, dacă procedurile de prelungire nu au fost finalizate.

Într-un astfel de scenariu, NTRA poate dizolva societatea relevantă În virtutea poziției sale. Totuși, înainte de aceasta, același va publica lista firmelor care îndeplinesc condiția în virtutea poziţiei sale Prin urmare, Resolve va avea de obicei șansa de a corecta problemele conexe și de a evita rezolvarea.

Companiile vor putea de asemenea să facă recurs în virtutea poziţiei sale decizii de rezolvare.

11. Sancțiuni

Legea 265/2022 prevede noi sancțiuni, și anume amenzi de la 5.000 de ruble rusești (aproximativ 1.000 de euro) până la 15.000 de ruble rusești (aproximativ 3.000 de euro) pentru următoarele încălcări ale dreptului corporativ:

(1) membrii consiliului de administrație al societăților pe acțiuni nu țin registrul acționarilor societății;

(2) Refuzul membrilor consiliului de administrație al societăților pe acțiuni de a furniza acționarilor informații din evidența societății.

12. Concluzii

S-ar putea argumenta că Legea 265/2022 va aduce procesul de înregistrare a registrului comercial în era digitală, împreună cu modificări pozitive suplimentare, asigurând mai multă flexibilitate și un proces de înregistrare standardizat între registratorii comerciali și birouri.

Totodată, Legea 265/2022 urmărește, de asemenea, să-i responsabilizeze pe antreprenori (de exemplu, ținând sub control permanent viabilitatea sediului companiei) pentru a evita în virtutea poziţiei sale Soluție corporativă.

În general, rămâne de văzut cum vor fi implementate în practică noutățile introduse de Legea 265/2022, mai ales având în vedere că Ministerul Justiției este obligat să emită reglementări de aplicare pentru a ține registrul comerțului în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a acestuia de la Legea 265/2022.