Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea vă invită să luați parte la
seminarul de bune practici în domeniul calității, dezvoltării durabilă și egalității de șanse, organizat în cadrul proiectului “Dezvoltarea calității serviciilor în administrația publică locală” Cod MySMIS 119289, Cod SIPOCA 484, prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Axa prioritară 2:Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente, Obiectiv specific 2.1 Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, inclusiv dezvoltarea abilităților personalului din autoritatea publică locală.
Scopul proiectului are în vedere implementarea unitară a managementului calității
și performanței în Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Tulcea prin îmbunătățirea capacității administrative a instituției și a structurilor aflate în subordine, coordonare și subautoritate, pentru a răspunde măsurilor prevăzute în Programul Operațional Capacitatea Administrativă 2014 – 2020, în conformitate cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016- 2020.
Obiectivul general al proiectului vizează creșterea calității serviciilor publice
furnizate de către autoritate cetățenilor prin consolidarea/îmbunătățirea sistemului de management al calității și performanță în concordanță cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016- 2020, Obiectivul Specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP, inclusiv dezvoltarea abilităților personalului din autoritatea publică locală.
Tema seminarului: Managementul calității serviciilor, dezvoltării durabile și
egalității de șanse – concepte europene pentru o administrație publica modernă.
Municipiul Tulcea Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 www.poca.ro
În cadrul seminariilor vor fi abordate aspecte relevante privind calitatea serviciilor
la nivelul administrației publice locale în efortul comun de identificare, cunoaștere,
documentare și modernizare a acestora.
În cadrul evenimentului, vor fi prezentate și teme precum importanța protecției
mediului, schimbările climatice și promovarea egalitații de sanse.
Scopul proiectului este de a schimba perspective cetățenilor – ca beneficiari ai
serviciilor administrației publice locale, cu privire la activitatea depusă la o primărie, pe de o parte, și în același timp se dorește îmbunătățirea sistemului de management al calității la nivelul autorității publice locale prin atingerea obiectivelor propuse prin proiect.
Evenimentul va avea loc pe data de 08.11.2019, sala de ședințe din cadrul Direcției
de Asistență și Protecție Socială din Municipiul Tulcea, strada Isaccei nr. 36, începând cu ora 9.00