ANUNȚ

U.A.T ORAS SULINA cu sediul în orașul Sulina, str. I, nr. 180, județul Tulcea, cod fiscal 4321410, tel/fax: 0240-543001/0240-543661, e-mail: sulina_prim@yahoo.com, anunță că la data de 26.01.2018, orele 1400, organizează licitație publică prin negociere directă în vederea concesionării unui bun imobil aparținând domeniului public al orașului Sulina, respectiv:

    spațiul în suprafață totală de 51,2 mp., situat în intravilanul orașului Sulina, pe str. a III-a, nr. 63A – preț de pornire licitație –0,98 Euro/mp/luna;

Ofertanții, persoane fizice si juridice, pot obține documentele licitației prin negociere directă (Caiet de Sarcini și Instrucțiuni pentru ofertanți)  de la sediul Primăriei orașului Sulina, contra sumei de 70 lei, care va fi platită numerar la casieria  concedentului.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 23.01.2018, orele 1600.

Eventualele informații suplimentare se pot obține la numărul de telefon 0240-543001.

Ofertele, în plic închis, se depun la sediul Primăriei orașului Sulina,  până la data de 25.01.2018, orele 1600. Fiecare participant poate depune o singură ofertă. Oferta trebuie redactată în limba română și depusă,  în 2 (două) exemplare din care un original și o copie. Ofertele se depun în două plicuri închise și sigilate, unul exterior și unul interior care se înregistrează în ordinea primirii lor.

Instanța competentă pentru soluționarea eventualelor litigii este Tribunalul Tulcea, cu sediul în mun. Tulcea, str. Toamnei, nr. 15, fax 0240 518 544, e-mail tribunalul-tulcea@just.ro.

Data transmiterii anunțului spre publicare: 12.01.2018

PRIMAR,     Functionar public

ING.   RĂDUȘ NICOLAE               cu atributii delegate

anunt negociere directa- UAT Sulina