februarie 27, 2024

Obiectiv Jurnalul de Tulcea – Citeste ce vrei sa afli

Informații despre România. Selectați subiectele despre care doriți să aflați mai multe

Trei condamnați în cauzele din California care leagă crima organizată românească de frauda cu dobânzi și furtul de bijuterii | AP

Trei condamnați în cauzele din California care leagă crima organizată românească de frauda cu dobânzi și furtul de bijuterii |  AP

Trei membri ai unor grupări criminale organizate din România, inclusiv un soț și o soție, au fost condamnați săptămâna aceasta în instanța federală din San Diego pentru infracțiuni legate de furtul de bunuri publice de la guvernul SUA.

Cazurile lor fac parte din a Lista în creștere Din urmăririle penale conduse de biroul procurorului american din San Diego Grupurile criminale organizate românești și afiliații acestora Taxele se referă de obicei la frauda șomajului și furturile din alte programe de asistență publică, cum ar fi bonurile de mâncare. Unele furturi au vizat chiar beneficiarii prin utilizarea skimmer-urilor de carduri și a cardurilor EBT clonate.

Această pagină necesită JavaScript.

Este necesar JavaScript pentru a putea citi conținut premium. Vă rugăm să îl activați în setările browserului dvs.

Cam {2DE H66<[ ;FDE 52JD 367@C6 |@?52JVD D6?E6?4:?8D[ AC@D64FE@CD F?D62=65 E96 k2 9C67lQ9EEADi^^HHH];FDE:46]8@G^FD2@\D542^AC^7@FCE66?\5676?52?ED\:?5:4E65\d\>:==:@?\42=:7@C? :2\DE2E6\F?6>A=@J>6?E\7C2F5\D496>6Qm=2E6DE :?5:4E>6?E 282:?DE 2 #@>2?:2? 8C@FAk^2m]D496>6 E92E 2==6865=J 3:=<65 E96 r2=:7@C?:2 t>A=@J>6?E s6G6=@A>6?E s6A2CE>6?E @FE @7 >@C6 E92? SD>:==:@? 😕 F?6>A=@J>6?E 36?67:ED]k^Am

Cât ~? |@?52c[ &]$]s:DEC:4E yF586 {2CCJ qFC?D D6?E6?465 r@?DE2?E:? Q@3: 2,5 dolari SUA[ 2 bc\J62C\@=5 #@>2?:2? ?2E:@?2=[ E@ E9C66 J62CD 2?5 7@FC >@?E9D 😕 7656C2= AC:D@? 7@C >2DE6C>:?5:?8 2 D:>:=2C D496>6 :?G@=G:?8 E96 E967E @7 A2?56>:4\6C2 F?6>A=@J>6?E 36?67:ED]k^am

kAmp44@C5:?8 E@ 9:DA=62 28C66>6?E[ $2?5F 2?5 2 4@\4@?DA:C2E@C FD65 u2463@@< E@ C64CF:E >@C6 E92? a__ @E96C A6@A=6 E@ DF3>:E 7C2F5F=6?E F?6>A=@J>6?E 4=2:>D] %9@D6 96=A:?8 $2?5F H@F=5 A2J 9:> 2? FA\7C@?E 766 E@ E2<6 A2CE :? E96 D496>6]~?46 E96J C646:G65 E96 7C2F5F=6?EF?6>A=@J>6?E A2J>6?E[ E96J H@F=5 A2J 9:> 2?@E96C 766 2?5 <66A E96 C6DE @7 E96 >@?6J]k^am

kAmQx? E@E2=[ 36EH66? yF=J a_a_ 2?5 pF8FDE a_aa[ $2?5F 4@?DA:C65 H:E9 a`c F?492C865 4@\4@?DA:C2E@CD ]]]E@ 7C2F5F=6?E=J @3E2:? ?@ =6DD E92? SD[a_f[egf 😕 r2=:7@C?:2 &?6>A=@J>6?E x?DFC2?46 36?67:ED[Q E96 A=62 28C66>6?E DE2E6D] $2?5F 25>:EE65 E92E 96 FD65 S`e[___ @7 E96 A:=76C65 7F?5D E@ C6?@G2E6 9:D 9@>6 😕 #@>2?:2]k^am

READ  Ce dezvăluie profiturile comercianților cu amănuntul despre starea consumatorului

Camex? D6?E6?4:?8 5@4F>6?ED[ 9:D 2EE@C?6J A@:?E65 @FE E92E E96 E967E 5:5 ?@E :?4=F56 7@C46[ G:@=6?46 @C :?E:>:52E:@?[ 2?5 $2?5F 9:>D6=7 @?=J C646:G65 23@FE Se_[___ @7 E96 7C2F5F=6?E=J @3E2:?65 :?DFC2?46 36?67:ED]k^am

kAmqFC?D@? |@?52J 2=D@ D6?E6?465 t5F2C5 v9:@46=[ cg[ E@ E9C66 J62CD 😕 AC:D@?[ 2?5 9:D H:76[ u=@2C62 v9:@46=[ ch[ E@ EH@ J62CD 2?5 D:I >@?E9D 😕 AC:D@? 7@C 2 >@?6J\=2F?56C:?8 4@?DA:C24J]k^am

kAmp44@C5:?8 E@ E96:CA=62 28C66>6?ED[ E96 4@FA=6 2=D@ E@@< A2CE 😕 2? F?6>A=@J>6?E 7C2F5 D496>6 2?5[ 2=@?8 H:E9 E96:C E9C66 25F=E 49:=5C6?[ 42CC:65 @FE D6G6C2= $2? s:68@\2C62 DEC66E C@336C:6D — EJA:42==J FD:?8 D=6:89E @7 92?5 E@ D=:A ;6H6=CJ @77 F?DFDA64E:?8 G:4E:>D] s? E@E2=[ E96 4@FA=6 D6?E 2E =62DE S`]fi >:==:@? ?6EE65 7C@> E96 7C2F5 2?5 C@336C:6D 324< E@ #@>2?:2]k^Am

kAmpEE@C?6JD 7@C E96 4@FA=6 6IA=2:?65 E@ E96 ;F586 😕 D6?E6?4:?8 5@4F>6?ED E92E E96 v9:@46=D[ =:<6 $2?5F[ 2C6 A2CE @7 E96 #@>2 6E9?:4 8C@FA[ 2 A6@A=6 H9@ FD65 E@ 36 <?@H? 2D Q8JAD:6D[Q E9@F89 E92E E6C> 😀 ?@H 4@?D:56C65 56C@82E@CJ] %96 #@>2 A6@A=6 H6C6 5:DA=2465 46?EFC:6D 28@ 2?5 92G6 366? 2 =2C86=JF?H6=4@>6 6E9?:4 >:?@C:EJ 😕 >2?J tFC@A62? 4@F?EC:6D 7@CD@>6`[___ J62CD]k^am

kAm%92E 9:DE@C:42= 4@?E6IE 2.5 H92E :E 6?E2:=D[ DF49 2D 6IEC6>6 A@G6CEJ 2?5 =2C86 :==:E6C24J C2E6D[ 😀 :>A@CE2?E 😕 F?56CDE2?5:?8 E96 4C:>6D E96 5676?52?ED 4@>>:EE65[ E96:C 2EE@C?6JD 2C8F65]k^am

kAmQ%96 DE@CJ @7 E96 #@>2 😀 C6A=6E6 H:E9 :?E6?D6 A6CD64FE:@? 2E E96 92?5D @7 E96 G2C:@FD 8@G6C?>6?ED H96C6 E96 #@>2 D6EE=65[Q t5F2C5 v9:@46=VD 5676?D6 2EE@C?6J[ #@D6=:?6 u6C2=[ HC@E6 😕 96C D6?E6?4:?8 >6>@C2?5F>] Q}6G6C 5:5 2?J 8@G6C?>6?E 8:G6 E96D6 A6@A=6 =68:E:>24J 3J 6:E96C 2446AE:?8 E96:C AC6D6?46 @C 3J 8C2?E:?8 E96> 2?J AF3=:4 DE2EFD @C 8@G6C?>6?E D6CG:46D DF49 2D 65F42E:@? 2?5 D@ 7@CE9]%96 #@>2[ =:<6 >2?J @E96C 5:DA=2465 A6@A=6[ H6C6 6?D=2G65 E9C@F89@FE E96 286D[ 2?5 D6?E E@ E96 4@?46?EC2E:@? 42>AD 5FC:?8 (@C=5 (2C xx]sk^am

READ  John J. Roman 1927-2021 | Știri, sport, locuri de muncă

kAm%96 46?EFC:6D @7 @AAC6DD:@? 2?5 A6CD64FE:@? 92G6 4C62E65 2? :?DF=2C D@4:6EJ H:E9 G2=F6D 2?5 4FDE@>D >F49 5:776C6?E E92? E9@D6 @7 (6DE6C? D@4:6E:6D[ 244@C5:?8 E@ D49@=2CD] Qr6?EFC:6D @7 AC6;F5:46 2?5 5:D4C:>:?2E:@? 7C@>8@G6C?>6?ED[ :?DE:EFE:@?D 2?5 :?5:G:5F2=D ]]]92G6 AFD965 E96 8C62E >2;@C:EJ @7 #@>2 E@ E96 >2C8:?D @7 D@4:6EJ — 2?5 <6AE E96> E96C6[Q p>?6DEJ x?E6C?2E:@?2= k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]2>?6DEJ]@C8]F<^7:=6D^C@>20:?06FC@A603C:67:?8]A57n’6CD:@?x5l?|c?%e)4FAsE3K&$cxAc?< +z{F{2K(&HQm4@?4=F565 :? 2 C6A@CEk^2m 23@FE E96 #@>2 A6@A=6]k^Am

kAm%96 2EE@C?6JD 7@C E96 EC:@ 2C8F65 E92E A@G6CEJ[ ?@E 8C665[ H2D H92E 5C@G6 E96:C 4=:6?ED] 96% 2EE@C?6JD 7@C E96 v9:@46=D 2=D@ 2C8F65 E92E E96J H6C6 ?@E A2CE @7 2 EC25:E:@?2= @C82?:K65 4C:>6 8C @FA[ 3FE :?DE625 4@>>:EE65 4C:>6D 2=@?8D:56 E96:C E:89E\<?:E 72>:=J F?:E]k^am

kAmqFE AC@D64FE@CD 2?5 :?G6DE:82E@CD 😕 2 dolari? s:68@92G6 5@4F>6?E65 7@C>@C6 E92? 2 J62C ?@H 2 8C@H:?8 AC@3=6> :?G@=G:?8 @C82?:K65 #@>2?:2? 8C@fad[ H9@ 92G6 6DE23=:D965 2 ?:496 D<:>>:?8 p%|D 2?5 :?\DE@C6 42C5 C6256CD E@ DE62= 7@@5 DE2>AD 7C@> F?DFDA64E:?8 AF3=:4 36?67:E C64:A:6?ED]k^am

Camex? E96 D:i>@?E9D 36EH66? pF8FDE a_aa 2?5 y2?F2CJ[ E9:6G6D FD:?8 4@>AC@>:D65 tq% 244@F?ED DE@=6 4=@D6 E@ Sbh >:==:@? 7C@> 36?67:E C64:A:6?ED 24C@DD r2=:7@C?:2[ 244@C5:?8 E@ 7656C2= D62C49 H2CC2?ED 4:E:?8 7:8FC6D AC@G:565 3J E96 r2=:7@C?:2 s6A2CE>6?E @7 $@4:2= $6CG:46D] p3@FE sa]b >:==:@? @7 E92E E@E2= H2D DE@=6? 7C@>P%|D:? 2 dolari? s:68@r@F?EJ[ 2?5 23@FE Sa]H>:==:@? H2D DE@=6? 7C@>$2? s:68@ r@F?EJ C6D:56?ED]k^Am

kAm%96 {@D p?86=6D %:>6D k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]=2E:>6D]4@>^42=:7@C?:2^DE@CJ^a_ab\_e\_g ^5@K6?D\C@>2?:2?D\96=5\=2\2C62\2E>\7C2F5\42D6DQmC6A@CE65k^2m E92E E96 DE2E6H:56 =@DD 7C@> DF49 E967ED DA :<65 E@ Sd`]ح >:==:@? 7@C 2== @7 a_aa[ FA 7C@> ;FDE 2 76H >:==:@? E96 J62C 367@C6] %9C@F89 E96 7:CDE E9C66 >@?E9D @7 a_ab[ DF49 E967ED H6C6 @? A246 E@ E2==J >@C6 E92? S`ae]C >:==:@?]k^am

kAm#@>2?:2? 42C5\D<:>>:?8 @A6C2E:@?D 52E6 324< E@ 2E =62DE a__h[ H96? k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]H:C65]4@>^a__h^„^C@>2?:2^Qm#@>2?:2? A@=:46 3FDE65 2 8C@FAk^2m E92E 925 C6A@CE65=J 366? DE62=:?8 563:E 2?5 4C65:E 42C5 :?7@C>2E:@? 😕 xE2=J[ uC2?46[ $H:EK6C=2?5 2?5 E96 &]$]k^am

READ  Parlamentarii votează pentru a declara Uena sportul național al României

Camex? A_A_[ E96 ~C82?:K65 rC:>6 2?5 r@CCFAE:@? #6A@CE:?8 !C@;64E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]@44CA]@C8^6?^9@H\2\4C6H\@7\C@>2?:2?\4C:>:?2=D\4@?BF6C65\E96\H@C=5 \@7\2E>\D<:>>:?8^QmAF3=:D965 2 H:56\C2?8:?8 :?G6DE:82E:@?k^2m :?E@ 2 =@? 8E:>6 |6I:42?\32D65 #@>2?:2? 8C@FA :E 5F3365 E96 #:G:6C2 |2J2 82?8[ H9:49 2AA2C6?E=J DE@=6 9F?5C65D @7 >:==:@?D @7 5@==2CD E9C@F89 2 42C5\D<:>>:?8 @A6C2E:@? 32D65 😕 r2?4ú? E92E 😀 36=:6G65 E@ DE:== 36 24E:G6]k^am

kAmp44@C5:?8 E@ 4@FCE 5@4F>6?ED 😕 2 dolari? Î:68@7656C2=4@FCE[ D:>:=2C 8C@FAD @A6C2E:?8 =@42==J 92G6 :?DE2==65 42C5 D<:>>6CD[ FDF2==J <?@H? 2D @G6C=2J D<:>>6CD[ 3J :?DE2==:?8 2 4@F?E6C76:E 7246A=2E6 @G6C E96 E@A @7 2 =68:E:>2E6 42C5 C6256C] (96? G:4E:>D DH:A6 E96:C 42C5D[ E96 :?7@C>2E:@? 😀 C625 3J 3@E9 E96 =68:E:>2E6 42C5 C6256C 2?5 E96 D<:>>6C[ H9:49 DE@C6D E96 :?7@C>2E:@?]k^am

kAm%96 D<:>>65 52E2 😀 E96? C6\6?4@565@?E@ Q4=@?65Q 42C5D E96 E9:6G6D 42? FD6 E@ >2?F2==JH:E95C2H >@?6J 7C@>2? p%|]~C E96J 42? DA6?5 E96 7F?5D 2E 2 DE@C6]k^Am

kAm!C@D64FE:@?D 😕 2 dolari? s:68@ 92G6 F?4@G6C65 3@E9 EJA6D @7 D496>6D]x? D6G6C2= :?DE2?46D[ 7656C2= 286?ED 92G6 DE2<65 @FE p%|D 😕 E96 62C=J >@C?:?8 9@FCD @? E96 7:CDE 52J @7 E96 >@?E9[ H96? 7@@5 DE2>AD 2C6 5:DEC:3FE65 E@ tq% 42C5D] B E9@D6 =@42E:@?D[ E96JVG6 42F89E >6? FD:?8 4=@?65 42C5D E@ 5C2:? E96 244@F?ED @7 AF3=:4 2DD:DE2?46 C64:A:6?ED]k^am

Camex? 2?@E96C 42D6[ :?G6DE:82E@CD 5:D4@G6C65 2 #@>2?:2? H@>2? 2?5 D6G6C2= 4@\4@?DA:C2E@CD H6C6 >2<:?8 >2DD:G6 AFC492D6D @7 #65 qF== 2?5 @E96C 6?6C8J 5C:?<D 2E $2? s:68@ 2?5 #:G6CD:56 4@F?EJ DE@C6D] %96J H6C6 FD:?8 >@?6J A:=76C65 7C@> tq% C64:A:6?ED E@ AFC492D6 E96 5C:? 2E 2 AC@7:e]k^am

Cam\\\\\\\k^am

kAm©a_ab %96 $2? s:68@ &?:@?\%C:3F?6]’:D:E k2 9C67lQ9EEADi^^HHH]D2?5:68@F?:@?EC:3F?6]4@>^QmD2 ?5:68@F?:@?EC:3F?6]4@>k^2m]s:DEC:3FE65 3J %C:3F?6 r@?E6?E p86?4J[ {{r]k^am

Drepturi de autor 2023 Tribune Content Agency.